Spring til indhold

3.5.10 Ny- og efterplantning

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019
.

Vedplanter:

Inden plantning af skov- og hækplanter skal plantearealet bearbejdes så jorden opnår en løs krummestruktur. Dette kan ske ved fræsning.

Jorden skal være løs og bekvem i mindst 30 cm dybde – dvs. en spade skal let kunne trædes i helt til overkant af spadebladet.

Plantning af buske og hækplanter skal altid udføres i gravede huller.

Gravede plantehuller til planter af skovplantestørrelse skal som minimum være lige så dybe som plantens rod er lang, og det skal sikres at de plantes i så store huller at rødderne ikke bøjes.

Plantning af træagtige planter foretages i perioden 15. oktober til 15. april når jorden ikke er frostbundet.

Alle træagtige planter skal plantes i samme rodhalsniveau, som de stod i på planteskolen.

Ved mere end 1 række planter, skal der altid plantes i forbandt.

Planteafstand og rækkeafstand aftales ved bestilling af arbejdet.

Plantehuller skal fyldes med den opgravede jord, renset for rødder af rodukrudt.

Efter plantning skal jorden udjævnes til samme profil som omgivelserne.

Heistere og højstammede træer plantes som vist i bilag 5.

Der må ikke forekomme hård bund i hullet - da skal det hårde lag løsnes!
Dog skal klumpen placeres på fast underlag, så hullet ikke synker og planten derved kommer til at stå for dybt.

Opgravet muld og råjord skal holdes adskilt, så fyldning kan ske med muld som øverste lag.
Evt. hårde/klistrede jordklumper udskiftes til jord med en god krummestruktur.
Kasseret opgravet jord bortkøres.

Entreprenøren har ansvaret for, at kabler, ledninger, vandrør, dræn, rødder på evt. nabobeplantning og lignende ikke beskadiges under plantearbejdet.

Højstammede træer opbindes til 2 pæle eller fæstes med underjordiske jordankre.

Opbindingsstokkene skal nedrammes inden fyldning omkring træet. De to pæle, skal sættes med én på hver side af træet. Pælene skal altid stå så de optager vindpåvirkning fra vest. Ved rækker af træer skal alle opbindinger stå ens.

Opbindingerne placeres 1m over færdigt terræn, og stokken skæres af umiddelbart over opbindingsstedet. Toppen af pælene skal være i samme niveau Hvis opbindingen skal støtte træer med lavere kroner (fx frugttræer) da fæstes opbindingen 5 cm under kronens underside og stokkene skæres af lige over opbindingen.

Jorden i plantehullet planeres og rives til helt jævn flad.

Urteagtige planter:

Må ikke plantes dybere end hidtidig plantedybde. Hjerteskud må ikke dækkes.

Sommerblomster i potter plantes med pottejordens overflade i niveau med det nye voksesteds jordoverflade.

Stauder plantes i perioden 1. april til 15. maj eller 1. september til 15. oktober med mindre andet aftales med Parkforvalteren.

Sommerblomster plantes i hele vækstperioden, når der ikke længere er risiko for nattefrost.

Løg lægges i en dybde svarende til 3 x løgets højde. Løg lægges med bunden nedad og toppen opad ved håndlægning. Maskinlægning accepteres efter særlig aftale.

By- og Kulturforvaltningen