Spring til indhold

Vådområder i Odense Kommune

Hvorfor laves der vådområder? Læs mere om hvorfor kommunerne skal lave vådområder.

Det fremgår af regeringens Landbrugspakke og Miljøministeriets Vandområdeplan, at der skal etableres vådområder for at begrænse udledningen af kvælstof til vore sårbare kystvande. Kommunerne har fået en bunden opgave med ansvar for at etablere nye vådområder over hele landet.

Drænvand fra dyrkede marker indeholder ofte et overskud af kvælstof, der stammer fra husdyr- eller kunstgødning. Drænvand ledes oftest ud til et nærliggende vandløb. Et kvælstofvådområde har til formål at fjerne kvælstof fra det vand, der ender ude i de danske fjorde og kystvande, hvor kvælstof er et problem og giver bl.a. anledning til opblomstring af alger. Når algerne dør og falder til bunds går en nedbrydningsproces i gang. Denne nedbrydningsproces kræver ilt. Hvis der er mange alger, der skal nedbrydes bruges der store mængder ilt. Og det medfører, at der er mindre ilt i vandet til fisk og smådyr. Det kan så opstå den meget uønskede tilstand, der kaldes iltsvind, og som man ofte hører om i dagspressen i sensommeren og det tidlige efterår.

Kvælstofvådområderne skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.250 tons til de indre farvande i perioden fra 2016-2021.  
Der forventes i alt afsat ca. 1,6 mia.kr. til kvælstofvådområdeindsatsen i perioden 2016-2021. 

Hvad er et vådområde

Vådområder er en betegnelse for lavbundsarealer, hvor naturen er påvirket af højt grundvandsspejl og gennemstrømmende overfladevand. Vandet kan enten ligge over jordens overflade som en permanent sø eller findes i dybder op til 1 meter fra jordens overflade. 
De mest tørre dele af et vådområde udgøres af enge, hvor kreaturer og heste kan græsse. Bliver arealet mere vådt betegnes det ofte som mose eller sump.

Hvordan virker et vådområde

Et kvælstofvådområde kan laves på flere forskellige måder: enten ved at lukke dræn i projektområdet så projektområdet overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablere en lavvandet sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge vandløbet, så der i perioder sker en oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Det specielle ved vådområder er, at der i den vandmættede jord findes bakterier, der nedbryder af kvælstof. Derfor kan genskabelsen af vådområder hindre, at jordens overskud af kvælstof via vandløbene ender i fjorden.
Derudover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden, hvor der etableres vådområder til at formindske kvælstofudledningen.

 

Vil du læse mere om de forskellige vådområder i Odense - så klik på et af områderne på kortet:

 

 

Link til Kommissionens websted for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

 

 

 

 

Billede med logo til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Vådområde Højbjerg Vådområde Ryds Å Vådområde Brændekilde Vådområde Vejrup Å Vådområde Sanderumgaard Vådområde Kærby Mose Vådområde Lindved Vådområde Højbjerg Vådområde Ryds Å Vådområde Sanderumgaard Vådområde Kærby Mose Vådområde Brændekilde Vådområde Lindved

Klima- og Miljøforvaltningen