Spring til indhold

Vådområde Sanderumgaard

I august 2017 blev der afsluttet en forundersøgelse af et ca. 25 hektar stort potentielt vådområde ved Sanderumgaard sydøst for Odense.

I november 2017 blev der fra staten givet tilsagn om tilskud til projektet. Før projektet kan gennemføres, skal der findes og erhverves egnet erstatningsjord til den involverede lodsejere i projektet. Det er en opgave, Landbrugsstyrelsen arbejder med.

Oversigtskort over vådområde Sanderumgaard:Projektet ved Sanderumgaard omfatter bla en forlægning og genslyngning af vandløbet Vejrup Å. I dag løber Vejrup Å ind gennem de små søer i Den Romantiske Have på herregården Sanderumgaard. Når projektet gennemføres, skal der bla. laves et fordelerbygværk så noget af vandet fra Vejrup Å stadig ledes gennem Den Romantiske Have mens størstedelen af vandet ledes i det nye forløb ned gennem vådområdet. Det nye forløb af Vejrup Å vil få et terrænnært forløb ned over engarealerne. Der vil blive afskåret markdræn, så drænvandet ledes til overrisling af projektjorden.

 

Anlægsarbejdet påbegyndes i starten af oktober 2018 og forventes færdigt cirka 1. december 2018.

Når projektet gennemføres vil det være med til at fjerne ca. 2,3 tons kvælstof/år fra markernes drænvand inden, det ender i Odense Fjord.

Hvis du vil læse mere om projektet, kan du gøre det i forundersøgelsesrapporten.

By- og Kulturforvaltningen