Spring til indhold

Vådområde Højbjerg


I marts 2017 blev der afsluttet en forundersøgelse af et ca. 14 hektar stort potentielt vådområde ved Højbjerg vest for Odense.

I juli 2017 blev der fra staten givet tilsagn om tilskud til projektet. Før projektet kan gennemføres skal der findes og erhverves egnet erstatningsjord til de involverede lodsejere i projektet. Det er en opgave, Landbrugsstyrelsen arbejder med.

 

Oversigtskort vådområde Højbjerg:


Projektet ved Højbjerg omfatter bl.a. åbning af en rørlagt strækning af Højbjergafløbet. Vandløbet, der genåbnes, vil få et slynget og terrænnært forløb ned over engarealerne. Der vil også blive afskåret markdræn, hvor drænvandet ledes til overrisling af projektjorden.

 

Anlægsarbejdet påbegyndes i midten af oktober 2018 og forventes færdigt cirka 1. december 2018.

Når projektet gennemføres vil det være med til at fjerne ca. 1,5 tons kvælstof/år fra markernes drænvand inden, det ender i Odense Fjord.

Hvis du vil læse mere om projektet, kan du gøre det i forundersøgelsesrapporten.


By- og Kulturforvaltningen