Spring til indhold

Invasive arter

Invasive arter er dyr og planter, som er flyttet fra deres naturlige levested til et nyt. Det kan f.eks. ske, når jord, planter og vand flyttes rundt i verden.

Flytning af invasive arter kan ske ved menneskets bevidste eller ubevidste hjælp.

 

Hvis en introduceret art ikke får nye fjender og desuden har gode levebetingelser, så kan den brede sig på bekostning af de oprindelige arter i det nye område. Når det sker, bliver den introducerede art til en invasiv art, som truer den biologiske mangfoldighed. 

 

Et velkendt eksempel på det er kæmpe-bjørneklo, der findes naturligt i Kaukasus bjergene. Den blev indført til landet som prydplante og har siden bredt sig i naturområder og langs vandløb, hvor den bortskygger hjemmehørende plantearter.


Andre danske eksempler på invasive arter er plantearterne Japansk Pileurt og Rynket Rose (hybenrose) eller dyrearterne mink og mårhund. Se invasive arter her.

 

Bekæmp bjørneklo

Bekæmp store pileurter

Klima- og Miljøforvaltningen