Spring til indhold

Vådområde Lindved


I juni 2015 afsluttede Odense Kommune en forundersøgelse af et 55 hektar stort potentielt vådområde ved Lindved og Højby.

I efteråret 2015 blev der fra staten givet tilsagn om tilskud til projektet. Før projektet kan gennemføres skal der findes og erhverves egnet erstatningsjord til de involverede lodsejere i projektet. Det er en opgave, Landbrugsstyrelsen arbejder med.

 

Oversigtskort vådområde Lindved:


Projektet indeholder bla. en omlægning af Lindved Å til Gl. Lindved Å, hævning af vandløbsbund samt afskæring af forskellige dræn så drænvandet ledes ud over projektjorden i stedet for at det ledes direkte ned i vandløbene.
Lindved Å løber i dag på en delstrækning i en gravet akvædukt/kanal ned gennem Møllesøen ved Lindved Vandmølle. Når projektet gennemføres skal størstedelen af vandet fra Lindved Å ledes til Gl. Lindved Å og ned gennem projektområdet. Der er i projektet indeholdt, at der laves et fordelerbygværk, så der fremadrettet stadig ledes en nærmere beregnet mængde vand i akvædukten og videre til Møllesøen.

Når projektet gennemføres vil det være med til at fjerne ca. 5,1 tons kvælstof/år fra markernes drænvand inden, det ender i Odense Fjord.

Hvis du vil læse mere om projektet, kan du gøre det i forundersøgelsesrapporten og bilagsrapporten.

 

Klima- og Miljøforvaltningen