Spring til indhold

Vådområde Ryds Å

I august 2017 blev der afsluttet en forundersøgelse af et ca. 37 hektar stort potentielt vådområde ved Ejlstrup vest for Odense.

Forundersøgelsen viste, at der er basis for at etablere et vådområde på ca. 22 hektar. 

I november 2017 blev der fra staten givet tilsagn om tilskud til projektet. Før projektet kan gennemføres, skal der findes og erhverves egnet erstatningsjord til de involverede lodsejere i projektet. Det er en opgave, Landbrugsstyrelsen arbejder med.

 

Oversigtskort vådområde Ryds Å:Projektet ved Ryds Å omfatter bl.a. genslyngning af vandløbene Limrenden og Afløbet fra Vibelund, der begge er tilløb til Ryds Å. I vandløbet Afløb fra Krogshøj (også tilløb til Ryds Å) skal der laves en fordelerrende, så noget af vandet fra Afløbet fra Krogshøj i vinterperioden ledes ud over projektjorden. De vandløb, der genslynges vil få et mere terrænnært forløb ned over engarealerne. Der vil også blive afskåret markdræn, så drænvandet ledes til overrisling af projektjorden.

Når projektet gennemføres vil det være med til at fjerne ca. 1,4 tons kvælstof/år fra markernes drænvand inden, det ender i Odense Fjord.

Hvis du vil læse mere om projektet, kan du gøre det i forundersøgelsesrapporten.

Klima- og Miljøforvaltningen