Spring til indhold

Definitioner

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Driftsherre/ordregiver/Odense Kommune

I AB-service bruges betegnelsen Odense kommune. I nærværende dokument kaldes driftsherre/ordregiver for Odense Kommune og/eller Parkforvalter.

 

Parkforvalter

Er Kommunens medarbejder, som i det daglige forvalter aftalen mellem Kommunen og leverandøren/entreprenøren.

 

Element

Et element er et areal (fx en græsplæne), en linje (fx en hæk) eller et punkt (fx et træ eller en pullert) hvortil der er knyttet særlige kvalitetskrav til driften. Hvert element har en særlig betegnelse der består af et tal og et bogstav samt et navn.

Elementnummeret følger entydigt elementnavnet, og kan genfindes i arealregister, tilbudslister og kortmateriale.

For hvert element anføres en kortfattet faglig definition af elementet. Der gives en kort beskrivelse af elementets brugsmæssige og landskabsarkitektoniske mål og funktioner, samt eksempler på hvor elementet typisk findes og hvilken sammenhæng det indgår i. Endvidere anføres hvilke krav, der stilles til driften af det enkelte element.

 

Standardpleje

Standardpleje er pleje som Leverandøren/entreprenøren skal gennemføre på eget initiativ. Standardpleje er beskrevet ved tilstandskrav og/eller udførelseskrav. Udførelse af standardplejen og opfyldelse af tilstands- og udførelseskrav går forud for Odense Kommunes eventuelle igangsætning af bestillingsarbejder.

 

Bestillingsarbejde

Bestillingsopgaver er opgaver, der kun skal udføres enkelte steder eller med flere års intervaller og derfor kun udføres efter bestilling af Parkforvalteren og afregnes efter tilbudslisten enhedspriser for bestillingsarbejder.

 

Ekstraarbejde

Ekstraarbejde er opgaver, der ikke er omfattet af elementbeskrivelserne, men som har en naturlig tilknytning til Leverancen. Eksempel: reparation af et beskadiget legeredskab. Ekstraarbejder afregnes normalt som regningsarbejde og på baggrund af et godkendt overslag eller på baggrund af et tilbud.

 

Entreprenør/Leverandør

I AB-service bruges betegnelsen LEVERANDØR. I nærværende dokument kaldes leverandøren for ENTREPRENØR

 

Entrepriseområde/tjenesteydelsesområde

I AB-service bruges betegnelsen TJENESTEYDELSESOMRÅDE I nærværende dokument kaldes tjenesteydelsesområde for ENTREPRISEOMRÅDE

Et entrepriseområde er et afgrænset geografisk område, som udbuds- og kontraktmæssigt udgør en økonomisk selvstændig aftale. Der er 4 entrepriseområder for drift af grønne områder i Odense Kommune

Et eksempel på et entrepriseområde = ØST ses på illustrationen.

 

Entrepriseområde øst

 

Arbejdsområde

De geografisk afgrænsede entrepriseområder er opdelt i en række mindre arbejdsområder. Et arbejdsområde kan eksempelvis være en park, en vejstrækning eller blot et lille bevokset kommunalt areal.

For hvert arbejdsområde er udarbejdet en elementregistrering og fastlagt et affaldsopsamlingsniveau (krav til kvalitet af affaldsopsamling) for hvert element. Dette kan ses i Odense kommunes digitale kortmateriale.

By- og Kulturforvaltningen