Spring til indhold

8c Sø

Arbejdsbeskrivelse - 8c Sø. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Søer er levesteder for mange arter af planter og dyr, og et element med stor oplevelsesværdig og æstetisk betydning i rekreative områder. De er desuden drikke- fouragerings- og badested for mange dyr.

 

Beskrivelse

Søer har altid et permanent vandspejl. Den kan være naturlig eller kunstig anlagt og kan have naturlige bredder eller en form for kantsikring. Søers størrelse/ omfang er defineret som det niveau, vandet når i forårsperioden efter tøbrud.
Søer er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Vær opmærksom på at søer over 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Søer findes i det åbne land, parker og boligområder.

 

Standardpleje

Bestillingsarbejder

Ukrudt: 

  • Bekæmpelse af aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl i grupper større end max 3 m² indenfor synlig afstand fra stier og opholdsarealer.

By- og Kulturforvaltningen