Spring til indhold

8b Vandhul

Arbejdsbeskrivelse - 8b Vandhul. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Vandhuller er levesteder for mange arter af planter og dyr. De er desuden drikke,- fouragerings- og badested for mange dyr.

 

Beskrivelse

Et vandhul er en lille isoleret sø, der kan tørre ud om sommeren. Vandhullets størrelse/ omfang er defineret som det niveau, vandet når i forårsperioden efter tøbrud.

Vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr, særligt padder. Vær opmærksom på at vandhuller over 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Oprensning af vandhuller og andre større plejeindgreb samt udsætning af ænder, fisk, krebs eller bløddyr kræver normalt en tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, mens rydning af træer og anden opvækst ved håndkraft ikke kræver tilladelse.

Vandhuller findes i det åbne land, parker og boligområder.

 

Standardpleje

Bestillingsarbejder

Ukrudt:

  • Bekæmpelse af aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl i grupper større end max 3 m² indenfor synlig afstand fra stier og opholdsarealer.

By- og Kulturforvaltningen