Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m.  

 

Miljø-afgørelser/påbud omkring letbanen

 

30-06-2022 - Sanderumvej - Afgørelse om ikke-VVM-pligt for regulering af vandløb

 

29-06-2022 - Mindelundsvej 110 - tilbygning

 

28-06-2022 - Brogårdsvej 75 - Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til pavillon

 

27-06-2022 - Davinde Bæk - Tilladelse til udskiftning af rørbroer

 

24-06-2022 - Næsbyvej 20 - Envases Europe A/S: Tillæg til miljøgodkendelse 

 

22-06-2022 - Afgørelse - midlertidig opsætning af hegn ved afholdelse af festival

 

22-06-2022 - DK2020 Klimatilpasningsplan 2023 - Afgørelse om at plan ikke skal miljøvurderes

 

09-06-2022 - Ejlstrupvej 130 – Tilladelse til etablering af drængrøft

 

09-06-2022 - Teglværksvej 15 - Godkendelse og revurdering af speedwaybanen

 

03-06-2022 - Østermarksvej 70 – Revision af miljøgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

 

02-06-2022 - Ålemarksgyden 67 - Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

31-05-2022 - Dispensation fra åbeskyttelseslinje - Dalumvej 189 - vendeplads, parkeringsplads mm.

 

31-05-2022 - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven - ved Åbrinken - etablering af midlertidige arbejdspladser og adgangsveje samt permanent udvidelse af en banedæmning

 

31-05-2022 - Å-, skov- og naturbeskyttelse, Banedanmarks hastighedsopgradering

 

25-05-2022 - Krogagervej 2 - Trinity Synergies. Miljøgodkendelse vilkårsændring

 

23-05-2022 - Odense Golfklub - Tilladelse til rørlægning af dræn

 

20-05-2022 - Fangelvej 35 - Etablering af regnbed og sø - Afgørelse om ikke-VVM-pligt

 

18-05-2022 - Udvidelse af Dalum Vandværk - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

18-05-2022 - Afgørelse om nedlæggelse af enkelte kolonihaver ved H/F Lilletoften

 

27-04-2022 - Falen 227 - Etablering af jordvold. Afgørelse om ikke VVM pligt

 

22-04-2022 - Næsbyvej 20 – Envases: Tillæg til miljøgodkendelse

 

07-04-2022 - Fortov og udsigtsplatform ved Filosofgangen – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

04-04-2022 - Dalumvej 116 - Midlertidig tilladelse til udledning af vand fra forsinkelsesbassin

 

31-03-2022 - Østermarksvej 70 - Fangel Bioenergi ApS. Revurdering af miljøgodkendelse 

 

11-03-2022 - Marslev - udledningstilladelse til overfladevand fra BaneDanmarks transformerstation

 

04-03-2022 - Puljeskov nord for Energivej – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

04-03-2022 - Puljeskov nord for Fraugde – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

21-02-2022 - Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen i Haveforeningen Svenstrupengen

 

15-02-2022 - Gedebjerggyden 31 - §16b-tilladelse til husdyrbrug

 

14-02-2022 - Teglværksvej 19 - Tidsbegrænset miljøgodkendelse til Genknus og Kabell A/S

 

09-02-2022 - Dalumvej 116 - Revurdering af miljøgodkendelse til Dalum Kraftvarme

 

02-02-2022 - Stige Vest 1 - Udledningstilladelse 

 

07-01-2022 - Dalum Papirfabrik - Tilladelse til tilpasning af støttemur, spuns

 

22-12-2021 - Paarup - Afgørelse om skovrejsning

 

08-12-2021 - Tyrsbjergvej 47 - Tilladelse til etablering af en hundekennel

 

25-11-2021 - Næsbyvej 20 - Envases Europe A/S - Tillæg til miljøgodkendelse

 

17-11-2021 - Energivej - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af COBOT HUB

 

10-11-2021 - Etablering af solceller ved Svendborgmotorvejen - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

28-10-2021 - Krogagervej 2 - Miljøgodkendelse til Trinity Synergies A/S

 

28-10-2021 - M. P. Allerupsvej 48 - VVM-tilladelse samt miljøgodkendelse til Cassin Networks ApS

 

28-10-2021 - Transmissionsledning fra Højby til Årslev - afgørelse om ikke-VVM

 

25-10-2021 - Ribjergvej 27 - Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug

 

08-10-2021 - Danmarkslunden Neder-Holluf – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

30-09-2021 - Odense Å, Lindved Å og Glisholm Sø - Tilladelse til indvinding af overfladevand

 

22-09-2021 - Villestofte Skovgyde 180 - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til udhus, drivhus og pergola

 

20-09-2021 - Tietgen Byen Nord - Midlertidig udledningstilladelse

 

14-09-2021 - Enggade 13 - Revurdering af miljøgodkendelse til Centrum Varmecentral

 

13-09-2021 - Langeskov Vandværk - Ansøgning om 1-2 nye boringer

 

10-09-2021 - Elmelundsvej 14 - Tillæg til miljøgodkendelse hos Bolbro Autogenbrug

 

06-09-2021 - Everenden - Afgørelse om medbenyttelse af vandløb

 

03-09-2021 - Dalumvej 116 - Midlertidig udledningstilladelse - Dalum Papir

 

01-09-2021 - Tietgenbyen Nord - Erhvervsbyggemodning - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

31-08-2021 - Birkum Kohave - Rørlægning af afløb - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

31-08-2021 - Eksercermarken - Etablering af søer - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

15-07-2021 - Tilladelse til krydsning af Lindved Å, Åsum Bæk og Vejrup Å

 

15-07-2021 - Sanderumvej 238 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

02-07-2021 - Højbjergafløbet - Godkendelse af reguleringsprojekt

 

15-06-2021 - Glisholmvej 2A - Udledningstilladelse til Nyt OUH og Psykiatrisk afdeling Odense

 

26-03-2021 - Gillestedvej - Nedknusning af vejmaterialer - Infrastrukturprojektet i Vollsmose

 

24-03-2021 - Nedrivning i Vollsmose - Endelig vedtagelse af VVM-rapport og VVM-tilladelse

 

04-01-2021 - Vejrup Å - Bemyndigelse til færdsel langs med og i Vejrup Å

 

 

By- og Kulturforvaltningen