Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m.  

 

Miljø-afgørelser/påbud omkring letbanen

 

16-04-2021 - Pulsparken Bolbro - Udledningstilladelse

 

15-04-2021 - 13k Lumby by, Lumby – Afgørelse ikke VVM-pligt - fornyelse vandindvindingstilladelse

 

11-04-2021 - Christiansgade 104 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tilbygning

 

29-03-2021 - M. P. Allerupsvej 48 - Cassin Networks ApS: Ansøgning om miljøgodkendelse

 

26-03-2021 - Gillestedvej - Nedknusning af vejmaterialer - Infrastrukturprojektet i Vollsmose

 

26-03-2021 - Fraugde Over Holluf Vandværk – Etablering og afprøvning af ny boring

 

25-03-2021 - Lunden 33A i Seden - Afgørelse om ikke-VVM-pligt for regulering af dræn

 

25-03-2021 - H. C. Lumbyes Vej 58 - Miljøtilladelse til husdyrproduktion

 

24-03-2021 - Nedrivning i Vollsmose - Endelig vedtagelse af VVM-rapport og VVM-tilladelse

 

12-03-2021 - Bindekildevej 50 – Tilladelse til indvinding af grundvand

 

11-03-2021 - Stenløsevej 386 - Fangel Bioenergi ApS - Revurderingen af vilkår i miljøgodkendelsen

 

10-03-2021 - Toyotagrunden og del af Gartnerbyen - Udledningstilladelse

 

08-03-2021 - Skovhaven - Midlertidig udledningstilladelse

 

01-03-2020 - Etablering af regnvandsbassiner – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

22-02-2021 - Fraugde-Over Holluf Vandværk - Ansøgning om ny boring

 

10-02-2021 - Gartnervænget Øst 33, Åsum - § 19 tilladelse til procesvandtanke

 

05-02-2021 - Nyborgvej 617 - §16b-tilladelse til husdyrbrug

 

05-02-2021 - Sanderumvej 238 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

29-01-2021 - Energivej 30 - Miljøgodkendelse af NCC Industry A/S Asfalt Odense

 

28-01-2021 - Allesø-Norden 20 - Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

20-01-2021 - Markhaven Etape 1 - Udledningstilladelse

 

15-01-2021 - Skovhaven - Tilladelse til anlæggelse af nyt rørlagt vandløb

 

13-01-2021 - Seden-Åsum Skelgrøft – tilladelse til krydsning med spildevandsledning

 

04-01-2021 - Vejrup Å - Bemyndigelse til færdsel langs med og i Vejrup Å

 

19-12-2020 - Stenløsevej - Udlednings- og nedsivningstilladelse

 

15-12-2020 - Lokalplan 1-922 Siloøen - afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

 

09-12-2020 - Strandholtvej 49 - Miljøgodkendelse til Meneta Composite Materials ApS

 

07-12-2020 - Stenløsevej 386 - Fangel Bioenergi ApS - Revurderingen af vilkår 27 i miljøgodkendelsen 

 

By- og Kulturforvaltningen