Spring til indhold

Grusgrave og andre råstoffer

Her kan du læse mere om grusgrave og andre råstoffer:.

 

Myndighedsfordeling

Administrationen af råstoffer på land er opdelt således:

 • Regionsrådet har ansvaret for at kortlægge råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan
 • Regionsrådet har ansvaret for at give tilladelser til indvinding af regionens råstoffer, som sand, grus, sten, ler og kalk. Regionen kan kontaktes på e-mail adressen: miljoe-raastoffer@rsyd.dk  

Ikke-erhvervsmæssig indvinding


Skal du kun bruge lidt sand eller grus, dvs. under 200 kubikmeter om året, behøver du kun i særlige tilfælde en tilladelse. Det vil kræve tilladelse fra kommunen, hvis sand- og grus-forekomsten ligger i et område, hvor strandbredder, skov eller lignende er beskyttet. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.
 
Ikke-erhvervsmæssig indvinding betyder indvinding til ejerens brug på egen ejendom f.eks. til vedligeholdelse af interne mark- og skovveje m.v.
 
Du må ikke sælge de indvundne råstoffer videre forarbejdning eller til brug i andre bygge- og anlægsarbejder.
 
Det er også muligt at give andre (f.eks. naboer) en tilsvarende begrænset udnyttelsesmulighed.

Skal du foretage ikke-erhvervsmæssig indvinding, skal du melde det til kommunen senest fire uger, inden du begynder indvindingen. Odense Kommune fastsætter herefter eventuelle krav for indvindingen.

Erhvervsmæssig indvinding


Erhvervsmæssig indvinding kræver tilladelse fra regionen og er defineret som:

 • Indvinding, der overstiger 200 kubikmeter årligt, og som udnyttes til industriel anvendelse eller med henblik på brug eller videresalg til brug i bygge- og anlægsarbejder 

Efterbehandling af råstofgrave


I forbindelse med råstofindvindingen skal du som indvinder udarbejde en plan for indvinding og efterbehandling. I planen skal du redegøre for, hvordan du tilrettelægger og gennemfører råstofindvindingen og efterbehandlingen, så du tilgodeser biologiske og landskabelige interesser. På baggrund af denne plan fastsætter regionen den økonomiske sikkerhed, entreprenøren skal stille som garanti for, at der kan ske efterbehandling, uanset om entreprenøren går konkurs eller af andre årsager ikke gennemfører efterbehandlingen.


Jord i råstofgrave

Ifølge jordforureningslovens § 52 er det forbudt at modtage forurenet jord og uforurenet jord i råstofgrave og i tidligere råstofgrave.

Region Syddanmark kan i særlige tilfælde give dispensation til deponering af jord i råstofgrave. Dispensation gives kun under nærmere angivne forudsætninger som f.eks., at der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og at andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.

 

Du skal dokumentere, at jorden er ren, hvis du ønsker at flytte ren jord fra:

 • en grund, der er kortlagt som forurenet
 • en kortlagt del af en forurenet grund
 • offentlig vej
 • et områdeklassificeret areal
 • et lettere forurenet areal
 • et område, hvor der er konstateret en forurening
 • arbejde langs banelegemer eller fra en station
 • særlige risikoområder, f.eks. havneområder og gamle byområder

 

Kravene til prøveudtagning og dokumentation kan du læse mere om her.

 

Du skal melde jordflytningen til kommunen, inden du flytter jorden. Anmeldelsen kan ske via jordweb.dk.

Læs evt. mere om jordweb her

 

Hvis du flytter jord fra et areal, der ikke er omfattet af reglerne om anmeldepligt til kommunen, skal du udfylde et oplysningsskema i forbindelse med afleveringen af jorden i grusgraven. Oplysningsskemaet rekvireres ved grusgraven.

Klima- og Miljøforvaltningen