Spring til indhold

Dyrehold i by/byzone

Ønsker du at holde høns, duer eller andet fjerkræ i byzone, så læs her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når én høne bliver til fem klager

Det er hyggeligt at have et par høns gående i baghaven og samtidig være selvforsynende med æg. Desværre resulterer hønsehold ofte i, at naboerne klager til kommunen. Derfor har Odense Kommune udarbejdet en vejledning, der omfatter både høns, duer og andet fjerkræ i byzone. 

Du skal være opmærksom på, at der kan være forbud mod hønsehold på ejendommen. Der kan fx. være tinglyste servitutter på ejendommen eller det kan fremgå af lokalplan eller byplanvedtægt.
Tinglysningsrettens hjemmeside  kan du læse servitutterne. På Odense Kommunes hjemmeside kan du se områder med byzone, lokalplan og byplanvedtægt.

 

Vejledning om hønsehold m.m. i private haver i byzone

 • Bygninger til hønsehold skal opfylde byggelovgivningens krav om rigtig placering på grunden
 • Det anbefales at holde højst 8 høns (incl. kyllinger og hane)
 • Hønsehold bør etableres med et hus, der er støjisoleret og kan mørkelægges helt
 • Udendørs opholdsarealer (hønsegården) skal være et indhegnet område, der bør holdes mindst 2,5 meter fra skel, medmindre der er etableret et fast, tæt hegn mod skel, fx. mur eller plankeværk (1,8 meter højt)
 • Foder, strøelse og lignende skal opbevares i lukkede beholdere, så det ikke giver anledning til tilhold af rotter 
  Hønsehold må ikke give anledning til støjgener. I aften, nat- og morgentimerne skal høns (incl. kyllinger og hane) holdes inden døre i mørkelagt hus. De
 • skal holdes inde til kl. 7:00 på hverdage. I weekender og på helligdage skal de holdes inde til kl. 8:30.
 • Hønsehold må ikke give anledning til lugt- eller fluegener. Gødningen bør opbevares i lukket beholder, indtil den nedgraves i kompostbunken eller i jorden
 • I tilfælde, hvor der alligevel opstår gener fra hønseholdet, kan kommunen kræve, at generne bliver afhjulpet eller eventuelt kræve hønseholdet helt fjernet. Gener kan fx. være hanegal. Det anbefales derfor at vælge et hønsehold uden hane

Duehold

 • Det anbefales at holde højst 10 brevduer eller 30 raceduer
 • Duer bør holdes i hus og lukket bur mindst 2,5 m fra skel
 • Træning af brevduer bør ske på tidspunkter, hvor omgivelserne ikke generes

 

Andet fjerkræhold

 • Ved andet fjerkræ forstås fugle, der holdes som husdyr, fx. ænder, gæs, kalkuner og fuglearter som fx papegøjer.
 • Det anbefales at holde højst 4 stk. andet fjerkræ og kun som kyllinger eller ungfugle, fordi voksne ænder, gæs og kalkuner giver anledning til støj- og lugtgener

Andet dyrehold

 • Ved andet dyrehold forstås hold af svin, kvæg, hest, får og geder eller lignende større dyr.
 • Generelt er disse dyrehold ikke tilladt i byzone, i sommerhusområder eller i boligområder i landzone

Dyremøg

Klima- og Miljøforvaltningen