Spring til indhold

Miljøvurdering (VVM)

Når du som bygherre skal i gang med et projekt, skal du være opmærksom på, at det kan være omfattet af miljøvurderingsloven. Læs mere herunder.

Inden du som bygherre går i gang med et projekt, skal du undersøge, om du skal lave en miljøvurdering. Formålet med miljøvurderingen er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse af projekter på et tidligt stadie i planlægningsprocessen.

 

Gennemførsel af en vurdering af virkningerne på miljøet giver grundlæg til beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen.

 

Screening af projekter

Anlægstyper, som er på bekendtgørelsens bilag 2, skal screenes for at afklare, om projektet kan have væsentlige påvirkninger af miljøet. Projekter på bilag 2 må ikke påbegyndes, før bygherre har fået en skriftlig meddelelse om, at projektet ikke antages at få væsentlige virkninger på miljøet.

Der kan heller ikke udstedes andre tilladelser til et projekt, før der er afgørelse om VVM-pligt. Hvis screeningen viser, at projektet kan få væsentlige miljøpåvirkninger, afgør kommunen, at der er VVM-pligt, og at der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering.

Bygherre skal anmelde sit projekt, hvis det er omfattet af listepunkt på bilag 2. Anmeldelsen skal ske i dette skema, som sendes udfyldt til miljovurdering@odense.dk.

 

Miljøkonsekvensvurdering

Alle anlægstyper, som fremgår af bilag 1, samt alle anlægstyper som er omfattet af bilag 2, og som er vurderet til at have en væsentlig virkning på miljøet i forbindelse med en screening, skal miljøvurderes.

Bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som beskriver projektet og dets miljøkonsekvenser. Miljøvurderingen skal give grundlag for en offentlig debat og for en politisk beslutning om projektet. Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres sammen med et udkast til en tilladelse, som fastlægger vilkår for gennemførelse af projektet.


Link til afgørelser for afsluttede miljøvurderingssager i Odense Kommune
Link til høringer for aktuelle miljøvurderingssager i Odense Kommune

 

Lovgivning

Miljøvurderingsloven (LBK nr 4 af 03/01/2023) 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr 806 af 14/06/2023)
EU-kommissionsvejledning om implementering EU-direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet.

Klima- og Miljøforvaltningen