Spring til indhold

Miljøvagten - Borgerkontakt

Se hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude - og der er risiko for skader på miljøet.

Driftsforstyrelser: Fjernvarme, gas, vand, spildevand

Ved driftsforstyrrelser kan du henvende dig direkte til:

 • Fjernvarmenettet
  Ved driftsforstyrrelser og spørgsmål af teknisk art kan der rettes henvendelse til Fjernvarme Fyns driftskontor på tlf.: 65 47 30 72 eller 65 47 30 73.
  Udenfor normal ekspeditionstid benyttes hovednummer, 65 47 30 00.
 • Gasudslip og gaslugt
  Kontakt Naturgas Fyns døgnvagt på tlf. 63 15 65 00.
 • Drikkevandsforsyning og spildevand
  Kontakt VandCenter Syds døgnvagt på tlf. 63 13 23 33.
 

Hvad er et miljøuheld?

Miljøuheld omfatter uheld og hændelser, som forårsager eller indebærer risiko for forurening af omgivelserne (luft, vand og jord) samt uheld, hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer.

Typiske miljøuheld kan f.eks. være udslip af olie eller kemikalier til kloak, vandløb eller jord. Ved forurenende / farlige stoffer forstås sundhedsfarlige, miljøfarlige, ætsende, giftige og brandfarlige stoffer samt stoffer, der ikke i sig selv er sundhedsfarlige, men som i visse tilfælde og mængder kan medføre forurening af omgivelserne.

Miljøvagten

Miljøvagten er en tværkommunal ordning for alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart og Ærø. Miljøvagten deltager ved løsning af opgaver i forbindelse med akutte miljøuheld uden for normal arbejdstid. Odense Kommune fungerer som sekretariat med følgende opgaver:

 • styrer vagtplanlægningen, samt ordningens økonomi
 • fører statistik over miljøvagtens indsatser

Miljøvagten, har følgende to formål.

 • at yde hurtig rådgivning til det kommunale beredskab og andre ved akutte miljøuheld
 • at opspore og standse forureningen, vurdere omfanget af skaderne og sikre beviser, så der kan gøres et erstatningsansvar gældende overfor den, der er årsag til forureningen.

Miljøvagten kontaktes via Alarmcentralen på nummer 112.

 
Odense Kommunes beredskabsplan

Beredskabsplanen har til formål at beskrive, hvordan Odense Kommune kan opretholde sin virksomhed i ekstraordinære situationer af forskellig art fx. ved drikkevandsforurening, nødindkvartering og naturkatastrofer. Læs mere om Beredskabsplanen her.

Klima- og Miljøforvaltningen