Spring til indhold

VVM-tilladelse til nedrivning i Vollsmose

Vedtaget i Byrådet den 24. marts 2021 sammen med Rammelokalplan for Vollsmose.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Et flertal i Byrådet har den 24. marts vedtaget en VVM-tilladelse til nedrivning i Vollsmose, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020.

 

VVM-tilladelsen omfatter vilkår for hel eller delvis nedrivning af bygninger i Vollsmose og krav om hensyn til mennesker og omgivelser i den forbindelse. Der er i VVM-tilladelsen opstillet relevante vilkår med afværgeforanstaltninger, der bl.a. skal sikre, at borgerne ikke belastes af støv, støj og vibrationer, og at borgernes sikkerhed og fremkommelighed er sikret. Derudover er det sikret med de opstillede vilkår i VVM-tilladelsen, at der tages hensyn til væsentlige naturområder og potentielle habitatarter. Det er dermed også sikret, at projektet ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter, jævnfør habitatdirektivets bilag IV.

 

Link til:

VVM-tilladelsen kan påklages inden fire uger. Det vil sige senest den 22. april 2021. Se nærmere i VVM-tilladelsen, Bilag 4, hvor du kan se hvem, der kan klage og hvordan.

 

Rammelokalplan for Vollsmose

Som led i omdannelsen af fremtidens Vollsmose i overensstemmelse med "Den sidste Vollsmoseplan" vedtog Byrådet samtidig en rammelokalplan. Lokalplanen fastsætter en række principper for den fysiske udvikling af bydelen med afsæt i den lovbestemte udviklingsplan benævnt "Udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose". Se rammelokalplanen her.

 

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Nørregade 36, 5000 Odense C, Tlf. nr. 65512513. 

 

By- og Kulturforvaltningen
Byudvikling
Byplan

 

By- og Kulturforvaltningen