Spring til indhold

Fangelvej - Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med supplerende vandindvindingstilladelse

Odense Kommune har meddelt ejer af ejendommen beliggende Fangelvej 145, 5260 Odense S supplerende vandindvindingstilladelse på 15.000 m3 grundvand fra eksisterende boring DGU nr. 145.2063. Formålet er vanding af landbrugsafgrøder, og tilladelsen udløber den 15. august 2023.

Odense Kommune har lavet en VVM-screening af indvindingens påvirkning af omgivelserne i henhold til bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter VVM, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Der kan klages over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelserne.

Se vandindvindingstilladelsen og afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt inkl. klagevejledning

Klima- og Miljøforvaltningen