Spring til indhold

Reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 6-1034, 6-698 og 6-763 Bellinge Fælled

Afgørelse fra Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 6-1034, nr. 6-698 og nr. 6-763, Bellinge Fælled.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Odense Kommune har søgt om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 6-1034, som blev vedtaget den 2. november 2022.

Odense Kommune har herudover søgt om reduktion af skovbyggelinjen for de udbyggede lokalplaner nr. 6-698 (vedtaget den 10. oktober 2012) og nr. 6-763 (vedtaget den 24. juni 2015) som led i en oprydning af skovbyggelinjen.

Lokalplanområderne ligger i den nordøstlige del af Bellinge nord for Assensvej.

Miljøstyrelsen har den 9. november 2022 reduceret skovbyggelinjen, jævnfør § 17, som ansøgt af Odense Kommune.

Skovbyggelinjen er reduceret for den del, der er inden for lokalplanernes område.

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at der tale om en mindre skov, og at lokalplanområderne bliver adskilt fra skoven af Assensvej. Du kan læse hele afgørelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplanerne nr. 6-1034, nr. 6-698 og nr. 6-763 her.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

By- og Kulturforvaltningen