Spring til indhold

Afgørelse om skovrejsning på ved Skt. Klemens

Odense Kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsning på matr.nr. 13a, Svendstrup, Stenløse, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Odense Kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsning på matr.nr. 13a, Svendstrup, Stenløse, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Odense Kommune har foretaget en VVM-screening af skovrejsningsprojektet ved Dahlsvej 43, idet nyplantet skov er opført på bilag 2, pkt. 1d, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).OBS: VVM-skemaet er endnu ikke gjort webtilgængeligt. Har du behov for uddybning, kontakt venligst på betdp@odense.dk

Se VVM-screeningafgørelse om skovrejsning ved Dahlsvej 43 (PDF)

Hent ansøgers VVM-skema (PDF)

Hent Odense kommunes kommentarer til VVM-skema

Klima- og Miljøforvaltningen