Spring til indhold

Afgørelse om skovrejsning, Dannesbogårde, Bellinge

Odense Kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsning på matr.nr. 2a, Dannesbogårde, Bellinge, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune har foretaget en VVM-screening af skovrejsningsprojektet ved Lille Dannesbo, idet nytilplantet skov er opført på bilag 2, pkt. 1d, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

OBS: VVM-skemaet er endnu ikke webtilgængeliggjort. Har du behov for uddybning, kontakt venligst på betdp@odense.dk

Se tilladelse til skovrejsning inkl. klagevejledning her (åbner PDF)

Se afgørelsen her inkl. bilag og klagevejledning (åbner PDF)

Se VVM-ansøgning og -screening (åbner PDF)

Klima- og Miljøforvaltningen