Spring til indhold

Birkum - Ansøgning om og tilladelse til privat skovrejsningsprojekt

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt om skovrejsning ved Birkum

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1d. Nyplantning af skov.

Odense Kommune har afgjort, at det konkrete projekt ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens-vurdering (VVM-pligt) jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. jan. 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hent afgørelse om ikke-VVM-pligt

Hent tilhørende bilag herunder VVM-screening og klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering.


Klima- og Miljøforvaltningen