Spring til indhold

Strandager 201

Odense Kommune har meddelt ejer af Strandager 201, 5270 Odense N fornyet vandindvindingstilladelse til en fortsat vandindvinding på 20.000 m3 vand pr. år fra afvandingskanaler i Lumby Inddæmmede Strand

Odense Kommune har lavet en VVM-screening af indvindingens påvirkning af omgivelserne i henhold til bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Indvinding af vand til vanding i landbrug er medtaget på bilag 2, pkt. 1c.

Odense Kommune har afgjort, at indvindingen ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra annonceringen, se klagevejledning i afgørelsen.

Se vandindvindingstilladelsen og afgørelsen om, at der ikke er VVM-pligt
 
Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Natur og Vandmiljø, Nørregade 36X, 5000 Odense C. på telefon 65512525 eller mail kmf@odense.dk

Klima- og Miljøforvaltningen