Spring til indhold

DK2020 Klimatilpasningsplan 2023 - Afgørelse om at planen ikke skal miljøvurderes

Afgørelse om at DK2020 Klimatilpasningsplan 2023 ikke i sig selv danner rammerne for den fremtidige anlægstilladelse, men er et strategisk værktøj til prioritering af løsninger og dermed ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Odense Kommune har foretaget en screening af DK2020 Klimatilpasningsplan 2023 og hørt en række berørte myndigheder i perioden 3. juni til 20. juni 2022 for høringssvar til denne screening og udkast til afgørelse. Det vurderes, at Klimatilpasningsplan 2023, som udgør den ene halvdel af DK2020 planlægningen for Odense Kommune ikke udløser krav om miljøvurdering af planen jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK. Nr. 1976 af 27/10/2021).

Odense Kommunens screeningsnotat ses her.

 


Klage

Afgørelsen kan efter § 48 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelse.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indgives skriftligt ved brug af Klageportalen. Link til Klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagevejledning kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside under Nævnenes Hus; https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes via Klageportalen til Odense Kommune. Fritagelse for at anvende klageportalen kan kun ske, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager må forventes ikke at kunne anvende digital selvbetjening. Klager skal i givet fald anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om denne fritagelse.
En klage anses for indgivet når den er tilgængelig på Klageportalen. Kommunen skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis klagen sendes videre til klagenævnet, skal den være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommune med kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen sender samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede, som har en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen at klageren indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

By- og Kulturforvaltningen