Spring til indhold

Dispensation til etablering af fold og mobile læhuse til græssende dyr i Kohaveskoven

I forbindelse med realisering af naturplanen, der skal medvirke til at pleje de lysåbne arealer via afgræsning i og omkring Kohaveskoven, er der tildelt dispensation til etablering af folde til dyr og dyrehold i byzonen.

Afgørelse

Der meddeles hermed dispensation i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 6 til etablering af mobile læhuse til et dyrehold, der omfatter maksimalt 150 kg dyr pr ha, samt dispensation i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4 til etablering af en ca. 100 ha afgræsningsfold på følgende matrikler (Afgrænsning af folden og fordelingen på matrikler fremgår af ovenstående fig. 1):

  • Matr.nr. 1ee og 1rp Blangstedgård, Odense Jorder
  • Matr.nr. 8e, 17c, 18c, 18m, 18o, 19h, 21b, 21f, 22q, 23b, 23d, 22m, 27e og 29d Åsum By, Åsum
  • Matr.nr. 15ct og 39d Fraugde By, Fraugde
  • Matr.nr. 1fl og 1fh Tornbjerg Gde., Fraugde
  • Matr.nr. 4bø Over Holluf By, Fraugde
  • Matr.nr. 1ek Landkildegård, Fraugde

Se hele afgørelsen med sagsfremstilling og miljøvurdering her 

 

Klagevejledning

I følge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 35, kan kommunalbestyrelsens afgørelse efter denne bekendtgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, jf. § 101, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven2, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Dispensationerne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 6 år fra meddelelsesdatoen.
Spørgsmål til ovenstående kan stilles til undertegnede.

Klima- og Miljøforvaltningen