Spring til indhold

Bækkelunds Have - tilladelse til grundvandssænkning

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt om grundvandssænkning ved Bækkelunds Have i Paarup og meddelt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og eventuel reinfiltration af oppumpet grundvand i forbindelse med etablering af ny spildevandsledning, brønde og pumpestation

Ansøgning om screening af et projekt om grundvandssænkning ved Bækkelunds Have i Paarup

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af et projekt, som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10m., "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand".

Odense Kommune har afgjort, at det konkrete projekt ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. Det er dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt) jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 4 af 30/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Se afgørelse om ikke-VVM-pligt

Se bilag: VVM-screeningsskema

Se klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest tirsdag d. 19. september 2023.

 

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Odense Kommune har fra VandCenter Syd modtaget ansøgning om oppumpning af indtil 700.000 m3 grundvand i perioden august i år til april 2024, med henblik på midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med nyanlæg af en spildevandsledning, brønde og en pumpestation i Bækkelunds Have og Sukkeræble Have i Villestofte, Odense NV.

Der er endvidere foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projektet, og det er afgjort, at det konkrete projekt ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Odense Kommune har på denne baggrund og med hjemmel i Vandforsyningslov og Miljøbeskyttelses-lov stillet en række vilkår og meddelt tilladelse til det ansøgte.

Se ansøgning

Se tilladelse

Klima- og Miljøforvaltningen