Spring til indhold

Solceller ved Bindekildevej 19 - afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt, det vil sige ikke krav om miljøvurdering i forbindelse med udvidelse af Dalum Vandværk.

Odense Kommune har afgjort, at projektet med et mindre område med solceller ved Bindekildevej 19 ikke udløser krav om miljøvurdering (VVM-pligt) i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

 

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se klagevejledning. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

By- og Kulturforvaltningen