Spring til indhold

Tilladelse og afgørelse vedr. udledning og håndtering af overfladevand ved Højbjergafløbet

Tilladelse til udledning af overfladevand fra vejareal til Højbjergafløbet samt afgørelse vedrørende håndtering af overfladevand fra krydsende veje.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart. Denne afgørelse giver tilladelse til udledning af overfladevand fra de veje, der krydser togbanen.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Anlægsmyndigheden kan påklage afgørelsen til Transportministeren.

Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder.

 

Hent PDF med tilladelse samt afgørelse nederst på siden.

Tilladelse til udledning af samt afgørelse vedr. håndtering af overfladevand

Klima- og Miljøforvaltningen