Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM-pligt i Hesbjerg Skov

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt for etablering af Naturlig hydrologi i Hesbjerg Skov

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f. regulering af vandløb.

Odense Kommune har afgjort, at det konkrete projekt ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens-vurdering (VVM-pligt) jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. jan. 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Afgørelse om ikke-VVM-pligt, herunder VVM-screening (PDF)

VVM-screening foretaget den 3. juni 2024

Detailprojekt: Naturlig hydrologi i Hesbjerg Skov

Bilag - projektkort

Bilag - Projektets afvandingstilstand

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest mandag d. 1. juli 2023.

Klagevejledning (PDF)

Klima- og Miljøforvaltningen