Spring til indhold

VVM-afgørelsen for skovrejsning og ny natur ved Everenden

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt om skovrejsning og ny natur ved Everenden   

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1d. Nyplantning af skov.

Odense Kommune har afgjort, at det konkrete projekt ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens-vurdering (VVM-pligt) jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. jan. 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest torsdag d. 27. april 2023.

 

Afgørelsen med tilhørende bilag:

 

Klima- og Miljøforvaltningen