Spring til indhold

Brændekilde Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse

Odense Kommune har meddelt fornyet vandindvindingstilladelse til Brændekilde Vandværk til indvinding af 20.000 m3 grundvand pr. år fra vandværkets 3 vandindvindingsboringer.

Odense Kommune har i henhold til lovbekendtgørelse nr.4. af 3. januar 2023 om lov af miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) foretaget en VVM-screening af projektet omfattende fornyet vandindvindingstilladelse på 20.000 m3 grundvand pr. år fra eksisterende boringer.

Odense Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annonceringen, det vil sige senest den 20. marts 2024.
Se vandindvindingstilladelsen og afgørelse om at der ikke er VVM-pligt inkl. klagevejledning (henter PDF)
Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Natur og Vandmiljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på telefonnr. 6551 2525 eller på mail kmf@odense.dk

Klima- og Miljøforvaltningen