Spring til indhold

Områdebeskrivelse 1

Bydelen består af Åløkkeskolens skoledistrikt

Dekorativt billede - Åløkkeskolens skoledistrikt

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo. 

 

 

Om bydelen

 

Bydelen består af Åløkkeskolens skoledistrikt, der blandt andet dækker naturområderne ved Åløkkeskoven, Næsbyhoved Skov og Snapindskoven.

Ud over skovene er bydelen præget af ældre og nyere industri- og erhvervsområder som Odense Havnepark, Haustrupfabrikkerne, Nordisk Tekstil og den vestlige del af Odense Havn.

Den ældre beboelse i området består af Åløkkekvarteret, der er et større parcelhuskvarter.

Den nyere beboelse er opstået i forbindelse med større byomdannelsesprojekter blandt andet på og ved Odense Havn, hvor der er etableret en række ejerlejligheder samt almene boliger og ungdomsboliger.

Citycampus, der opbygges mellem havn og by, er ved at sætte sit markante præg på området med nye uddannelsessteder og studieboliger, lige som Storms Pakhus er blevet et hotspot for de unge i Odense.

 

 

Fritidsfaciliteter

Bydelens væsentligste fritidsfaciliteter er Odense Sportscentrum med Nordeuropas største kampsportscenter samt havnen med Byens Ø, der rummer en række midlertidige faciliteter som minigolf, padletennis, beachvolley, parkour, kajaksejlads etc. samt Odense Havnebad. Herudover ligger Odense Roklub og Odense Kajakklub langs med kanalen.

I skovene er der orienteringsruter, bueskydningsanlæg med videre.

 

 

Fritidsliv

Der er ikke så mange folkeoplysende foreninger i bydelen. Dem der er, er primært fokuseret omkring Odense Sportscentrum, der rummer forskellige kampsportsaktiviteter, klatring, boksning, en klatrehal mm. samt havnen, hvor der er roklub, kajakklubber, dykkerklubber, sejlklubber, minigolf, padletennis samt skovene, der rummer Odense Orienteringsklub.

Det er derfor især de rekreative muligheder, der springer i øjnene med de midlertidige faciliteter på byens ø samt mulighed for bevægelse i skoven, på vandet og langs stierne i området.

Der arbejdes på at etablere et aktivt og rekreativt område på Matr. 17a., som er placeret ved UCL, Seebladsgade og den grønne kile.

Byens Ø er med dens muligheder magnet for en række brugergrupper. De studerende og skolerne bruger ofte faciliteterne som læringsrum i samarbejde med lokale foreninger. Daginstitutioner, fritidsklubber med videre bruger Byens Ø som udflugtsmål og Havnebadet trækker folk til året rundt.

Byens Ø danner ligeledes ramme om en række festivaler og andre kulturelle aktiviteter - f.eks. Havnekulturfestivalen.

 

Demografi

Antal borgere i bydelen

• 2018 - 3.411
• 2028 – 6.928

 

Befolkningstallet i bydelen vil i løbet af en 10 årig periode stige til det dobbelte.

Det er især de unge, der har taget bydelen til sig. Med flere ungdomsboliger i området bor der mange i den studieaktive alder.

Udvikling af bydelen


Åløkke Skoledistrikt er et område der hastigt udvikler sig og berøres af hele tre igangværende byudviklingsprojekter.

Byomdannelsesplanen for Odense Havn rummer mulighed for op til 2500 nye boliger i havneområdet, hvor en del af dem skal ligge i Åløkkedistriktet på Byens Ø, Bryggen og Gammelsø.

Odense indre havn er et strategisk udviklingsområde for Odense, og arbejdet med en ny bydelsudviklingsplan er i gangsat med afsæt i en arkitektkonkurrence.

Citycampus og Nørrebro byder på nye uddannelsessteder, ungdomsboliger og kollegier. Dette vil øge flowet af unge i den studiesøgende alder i bydelen.

Gartnerbyen i Bolbro byder også på flere nye boliger. Børn og Ungeudvalget har i februar 2019 besluttet, at børnene fra de nye boliger i Gartnerbyen skal tilknyttes Åløkkeskolen.

Den store tilvækst af borgere i bydelen vil sætte yderligere pres på de eksisterende faciliteter, og det er derfor en nødvendighed at tænke nye rekreative områder, grønne arealer og mulighed for foreningsidræt ind i byggeprojekterne.

 

Ved Odense Havn og Byens Ø foregår allerede mange forskellige aktiviteter såsom indendørs fodbold, parkour, beachvolley, kajak og skating. En stor del af faciliteterne er dog af midlertidige karakter.

Området er i massiv byggevækst, så der kræves et fortsat fokus på, at opførelsen af nye faciliteter svarer til befolkningstilvæksten i området.

Der er behov for, at der aktivt reserveres arealer til fritidsformål. Både den organiserede i form af fritidsanlæg med idrætshaller, boldbaner og øvrige anlægstyper samt den selvorganiserede.

Områdets foreninger er primært foreninger, der er unikke for byen. De har et medlemsopland fra hele byen, og er som sådan ikke i særlig grad lokalt forankret.

Området kalder på faciliteter med et særligt fokus på at tilgodese behovet hos de mange unge, der kommer til at bo i bydelen og bruge området. Der er dialog med uddannelsesinstitutioner i området, der også efterspørger faciliteter til idræt.

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen