Spring til indhold

Talentudviklingsstrategi

Odense Kommune understøtter udviklingen af talentudviklingsmiljøer, der tager udgangspunkt i idrætsglade børn og unges behov og forudsætninger – og som tager samme børn og unges trivsel alvorligt.

Talentudviklingsstrategi på idrætsområdet i Odense Kommune

Baggrund

Talentudviklingsstrategien på idrætsområdet i Odense Kommune er udarbejdet af Fritid og Folkeoplysning i samarbejde med Odense Kommunes Eliteidrætsråd.

Strategien er blevet til på baggrund af ønsker, behov og bidrag fra vores nuværende samarbejdspartnere. Det gælder især lokale talentudviklingsmiljøer, SIKO, Team Danmark, Skoleafdelingen, Odense Idrætspark samt udvalgte folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Talentudviklingsstrategien på idrætsområdet i Odense Kommune er vedtaget i By- og Kulturudvalget og er gældende i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2023.

 

Introduktion

’’Talentudviklingsstrategi på Idrætsområdet’ gælder for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2023. ’’Talentudviklingsstrategi på Idrætsområdet” lægger sig i forlængelse af og erstatter ”Odense Kommunes Eliteidrætsstrategi”. 

 

Fællesnævneren i strategien er talentudvikling i almindelighed og udvikling af lokale/regionale talentudviklingsmiljøer i særdeleshed. Som en konsekvens heraf er strategiens primære målgruppe unge, talentfulde idrætsudøvere.

 

I en tid, hvor relativt mange børn og unge tilsyneladende oplever tilværelsen som stressende, ligger det Odense Kommune specielt på sinde at arbejde for
en sund, langsigtet og ansvarlig talentudvikling/eliteidræt, som har udøvernes idrætslige, personlige, sociale udvikling og trivsel som et helt centralt omdrejningspunkt.

 

Talent versus elite
Team Danmark definerer et talent som en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale senior niveau. I en Odense kontekst definerer Odense Kommune et talent som en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste nationale senior niveau.

 

Odense Kommune definerer en eliteidrætsudøver som en udøver, der har etableret sig på højeste nationale senior niveau.

 

Odense Kommune betragter ikke børn og unge i folkeskolealderen som eliteidrætsudøvere I forlængelse af ovenstående opfatter Odense Kommune eliteidræt og talentudvikling som to sider af samme sag.

 

Aktive fællesskaber
Som alle andre kommunale indsatser skal også ”Talentudviklingsstrategi på Idrætsområdet” – i praksis udmøntningen af strategien – bidrage til en positiv udvikling af vores samfund. Det har Odense Kommune samlet i en række effektmål. Effektmålene kan forstås som ”en ønsket udvikling af vores samfund”. Et af effektmålene, som giver specielt god mening i vores kontekst’ handler om ’aktive fællesskaber”.

 

”Odense Kommune vil understøtte, at flere odenseanere kan leve det gode aktive liv gennem relationer, dannelse, læring, oplevelser og aktiviteter ved at deltage i fællesskaber inden for kultur- og fritidsområdet”. 

 

Effektmålet ”Aktive fællesskaber” kan således forstås, som den overordnede mening (formålet) med Odense Kommunes ’’Talentudviklingsstrategi på Idrætsområdet”.

Proces
’’Talentudviklingsstrategi på Idrætsområdet” er udarbejdet af Fritid & Eliteidræt i samarbejde med Odense Kommunes Eliteidrætsråd. 

 

I praksis er ”Talentudviklingsstrategi på idrætsområdet” blevet til på baggrund af ønsker, behov og bidrag fra vores nuværende samarbejdspartnere. Det gælder især input fra de lokale talentudviklingsmiljøer (klubber og foreninger), men også Skoleafdelingen/Børn og Ungeforvaltningen (Odense Kommune), SIKO, Team Danmark, Odense Idrætspark samt udvalgte folkeskoler og ungdomsuddannelser.

 

Ønsker, behov og bidrag fra nuværende samarbejdspartnere er sammentænkt med relevant forskningsbaseret, dokumenteret viden. Intentionen hermed er en evidensbaseret talentudviklingsstrategi med en stærk lokal forankring og et tæt samspil med relevante samarbejdspartnere.

 

Mission

Odense Kommune vil;

 • fremme en sund, langsigtet, strategisk og ansvarlig udvikling af eliteidrætten i Odense.
 • iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige, personlige, sociale udvikling og trivsel*

* Per Schultz Jørgensen i Den Store Danske, Gyldendal: trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet.

 

Vision

At understøtte og bidrage til udvikling af talentudviklingsmiljøer, der tager udgangspunkt i idrætsglade børn og unges behov og forudsætninger - og som tager samme børn og unges trivsel alvorligt.

 

Relationer og samarbejde

Elite- og talentudvikling er en økonomisk og menneskelig resursekrævende opgave, som i en dansk kontekst forudsætter, at relevante interessenter forener menneskelige og økonomiske resurser om en koordineret indsats.

 

Odense Kommune vil derfor gennem dialog og samarbejde styrke relationen til og samarbejdet med relevante, interesserede samarbejdspartnere.

 

Det gælder specielt de lokale, klubforankrede talentudviklingsmiljøer som Odense Kommune ser som helt centrale - og en grundlæggende forudsætning for talentudvikling i Odense på alle niveauer. 

 

Det gælder fra spirende børneidrætsmiljøer til miljøer, som målrettet udvikler seniorudøvere på internationalt niveau.

 

Samarbejdet med det lokale forenings- og klubliv har derfor en helt særlig plads i Odense Kommunes ”Talentudviklingsstrategi på idrætsområdet”. Også samarbejdet med andre afdelinger/forvaltninger i Odense Kommune har stor betydning. Det gælder specielt samarbejdet med Skoleafdelingen/Børn– og Ungeforvaltningen.

Derudover vil Odense Kommune styrke relationer til og samarbejde med relevante samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt, eksempelvis:

 • Specialforbund med interesse i talentudviklingsmiljøer i Odense
 • Lokale uddannelsesinstitutioner
 • Team Danmark
 • Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO)
 • Odense Elitecollege og Kollegieboligselskabet
 • Andre kommuner med interesse for talentudvikling
 • Relevante videncentre i ind- og udland
 • Kompetente, engagerede mennesker med erfaring, viden om og indsigt i eliteidræt og talentudvikling

Målsætninger og strategiske indsatsområder

Inspiration og kompetenceudvikling
God talentudvikling forudsætter motiverede, engagerede og kompetente ledere og trænere. Odense Kommune ser derfor inspiration og kompetenceudvikling som et vigtigt indsatsområde. Målgruppen kan være klubber, ledere, trænere, forældre og aktive. 

 

For overskueligheden skyld er kompetenceudviklingsområdet opdelt i fem initiativer:

 1. Større, tværgående initiativer af op til 2-3 måneders varighed 
 2. Inspirations- og debatarrangementer Sædvanligvis hverdagsarrangementer a 3-4 timers varighed. 
 3. Større eller mindre initiativer udviklet i samarbejde med den enkelte klub / det enkelte talentudviklingsmiljø – og eventuelt også det aktuelle specialforbund.
 4. Deltagelse i leder- og/eller trænerkurser, seminarer, konferencer og lignende. Målgruppe: Formænd, elite-, sports- og/eller talentudviklingschefer, ledende
  trænere.
 5. Netværksgrupper - Odense Kommune vil tage initiativ til at etablere, drive og udvikle netværksgrupper i samarbejde med det lokale foreningsliv.

Gode, sunde idrætsmiljøer for børn og unge
Odense kommune vil sætte fokus på og bidrage til udvikling af gode, sunde idrætsmiljøer for børn og unge, der tager børn og unges behov, forudsætninger og trivsel alvorligt. 

Det vil kommunen hovedsageligt af to grunde:

 1. I en tid, hvor målrettede eliteidrætsinitiativer iværksættes i en tidligere og tidligere alder - og antallet af skader, burn-out og drop-out blandt børn og unge
  stiger - er der behov for at sætte fokus på udvikling af idrætsmiljøer, hvor børn kan dyrke idræt på børns præmisser i motiverende, inspirerende og udviklende idrætsmiljøer med fokus på legen, oplevelsen af at være med, det gode kammeratskab og de fælles oplevelser

 2. Gode børneidrætsmiljøer med masser af idrætsglade børn er samtidig et fint fundament for senere at udvikle mere målrettede talentudviklingsmiljøer Det skal her endnu engang nævnes, at Odense Kommune ikke betragter børn og unge i folkeskolealderen som eliteidrætsudøvere 

Gode, fleksible studieordninger
En (set med udøver øjne) sammenhængende og meningsfyldt tilværelse ser Odense Kommune som en grundlæggende forudsætning for at fastholde en eliteidrætslig satsning over tid. 

 

Specielt samspillet mellem uddannelse og idræt ser Odense Kommune som et betydningsfuldt element i en sund og ansvarlig udvikling af eliteidrætten i Odense.

 

Odense Kommune vil derfor styrke samspillet mellem uddannelse og eliteidræt/talentudvikling på alle niveauer: folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser


Made in Odense: Øremærkede tilskud til drift og udvikling
Odense Kommune støtter konkrete, lokalt forankrede talentudviklingsinitiativer økonomisk med øremærkede tilskud til drift og udvikling Made in Odense midlerne er tænkt som en mulighed for at give økonomisk støtte til relativt få af de bedste talentudviklingsmiljøer.

 

Støtten gives primært til klubber, der arbejder strategisk, langsigtet og ansvarligt – og som i praksis har vist, at de tager de børn og unges behov, interesser og trivsel alvorligt.

 

Der vil også i mindre omfang være mulighed for at støtte individuelle udøvere. Der gives ikke støtte til virksomheder.

 

Odense Idrætspark
Odense Kommune vil fastholde og udvikle Odense Idrætspark som tidssvarende ramme om træning og kamp for udvalgte talentudviklingsmiljøer Det gælder specielt trænings- op opvisningsanlægget i Bolbro samt Universitetssvømmehallen.

 

 

Strategisk efterskrift

Som anført i introduktionen er ønsker, behov og bidrag fra Odense Kommunes nuværende samarbejdspartnere sammentænkt med relevant forskningsbaseret,
dokumenteret viden.

Strategien er således inspireret af de værdier, holdninger, antagelser, principper og ideer, der kommer til udtryk i:

Talenthuset:
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet et fælles værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Værdisættet er opbygget af værdierne Helhed,
Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.

 

Talent-HUSET er en ”ledestjerne” for udviklingen af danske idrætstalenter til højeste internationale senior niveau.

 

Læs "Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt" i fuld længde her.

ATK 2.0 Træning af børn og unge:
ATK er Team Danmarks anbefalinger til træneren og til træning af børn og unge før, under og efter puberteten.

 

Aldersrelateret træningskoncept (ATK) skal være med til at gøre det sjovt for både børn og unge at pakke træningstasken.

 

Ved at læse 'ATK 2.0 - Træning af børn og unge' får du bl.a.:

 • Indsigt i børn og unges udvikling i relation til idrætten før, under og efter puberteten.
 • Et vidensbaseret fundament for praktisk og systematisk træning af børn og unge.
 • Principper for aldersrelateret træningen inden for hhv. fysiologisk udvikling og fysisk træning, motorisk og teknisk udvikling og træning, sportsmedicin,
  sportsernæring, sportspsykologi, sportspædagogik og atletuddannelse.

Du kan læse "ATK 2.0 Træning af børn og unge" her

 

Youth Basketball Guidelines
USA Basketball har i samarbejde med NBA (den professionelle basketball liga i Nordamerika) udarbejdet en række guidelines/anbefalinger for en sund og positiv ungdomsbasketball.

 

Anbefalingerne, der tager afsæt i de aktuelle forhold i amerikansk ungdomsbasket samt en grundig gennemgang af relevant dokumenteret (forskningsbaseret) viden, er interessante i en dansk kontekst, da analysen af de faktiske forhold i amerikansk ungdomsbasketball til forveksling ligner de forhold, som vi også kan opleve i Danmark/Odense.

 

Det primære udgangspunkt for undersøgelsen er, at

 • mange børn i stigende grad udsættes for egentlig (højintensiv) elitetræning i en tidlig alder (barndom)
 • mange børn fravælger andre idrætsgrene for (i en tidlig alder) at specialisere sig i en enkelt idrætsgren
 • mange børn deltager i (for) mange og for intensive konkurrencer (i en tidlig alder)

Som en konsekvens af ovenstående, ser man i stigende grad

 • skader
 • tidlig udbrændthed
 • fuldstændigt fravalg af idræt blandt børn og unge

Det skal nævnes, undersøgelsen også konkluderer, at

 • store træningsmængder/tidlig specialisering ikke er forudsætningen for en senere tilværelse som eliteidrætsudøver (på senior niveau)
 • resultater i barndommen er en meget dårlig prædiktor for, hvem der udvikler sig til eliteidrætsudøver på senior niveau.

Du kan læse mere om ’Youth Basketball Guidelines’ her

 

Mental Sundhed for alle – ABC i teori og praksis (Vibeke Koushede) Udgivet af Statens institut for Folkesundhed, 2018

 

’Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet. Mental sundhed handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit liv – og om at kunne fungere godt i dagligdagen i samspil med andre.’

 

Selvbestemmelsesteorien
En motivationsteori siger noget om, hvorfor mennesker gør, som de gør, og hvilke faktorer, der er bestemmende for deres handlinger.

 

Selvbestemmelsesteorien (Self-determination theory, SDT) er en teori om indre motivation (Ryan & Deci, 2002; Ryan & Deci, 2000).

 

I følge SDT er menneskers indre motivation styret af tre basale psykologiske behov, nemlig autonomi, relationer/tilhørsforhold og kompetencer.

 

SDT er baseret på en tænkning der forudsætter at mennesker har et grundlæggende behov for udvikling, og at mennesker naturligt vil være interesserede i at lære nyt. En person vil dog kun gentage og fortsatte en aktivitet hvis den tilfredsstiller vedkommendes grundlæggende psykologiske behov.

 

I følge Deci & Ryan vil indre motivation fremmes i de situationer hvor en person har indflydelse og autonomi samtidig med at vedkommende har en oplevelse af at være kompetent kombineret med en oplevelse af gode relationer og tilhørsforhold. 

 

Du kan høre mere om selvbestemmelsesteorien her

 

Talentudviklingsstrategi i pdf-format, som ikke er webtilgængeligt

 

Du kan se Talentudviklingsstrategien i pdf-format her  

By- og Kulturforvaltningen