Spring til indhold

Digitale Styringsprincipper

Byrådet har d. 25/11 2020 vedtaget følgende 5 digitale styringsprincipper for Odense Kommune.

Den 25. november 2020 vedtog Byrådet 5 digitale styringsprincipper for Odense Kommune. Styringsprincipperne skal sikre, at vi fokuserer på en sammenhængende digital udvikling i Odense Kommune. 

 

Målet med de digitale styringsprincipper er, at hver gang fagområderne i kommunen fastlægger og implementerer nye visioner og strategier, så indgår det i overvejelserne, hvordan digitalisering kan bidrage til visionerne og strategiernes succes.

 

De digitale styringsprincipper er udarbejdet med fokus på fire aspekter ved digitalisering: Organisering, ledelse, processer og teknologi. 

 

1. Digitalisering og standardisering skal understøtte, videreudvikle og løse kommunens kerneopgaver.

Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men et vigtigt middel til at understøtte, videreudvikle og løse kommunens kerneopgaver. Kommunens opgaveløsninger skal - hvor det er muligt - ensartes på tværs af forvaltninger og afdelinger med henblik på at effektivisere, skabe større kvalitet, og sikre en højere grad af sikkerhed i løsningerne. De opgaveløsninger, hvor der er et digitaliseringspotentiale, skal digitaliseres, og der skal findes den mest optimale, tværgående organisering af arbejdet.

 

2. Borgernes, virksomhedernes og medarbejdernes behov skal danne baggrund for kommunens digitalisering.

Digitalisering skal understøtte og videreudvikle kommunens løsning af sine kerneopgaver. Succesen skal derfor måles i, hvor høj grad digitaliseringen lever op til borgernes, virksomhedernes og medarbejdernes behov. Al digitalisering i kommunen skal derfor ske ved inddragelse af de borgere, virksomheder og medarbejdere, som løsningerne retter sig imod.

 

3. Odense Kommune følger og implementerer de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og arkitekturprincipper.

Fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier og arkitekturprincipper spiller i dag en væsentlig rolle for skabelsen af en mere sammenhængende digitalisering i kommunerne. Overholdelse af principperne gør det muligt at integrere og udveksle data i mellem kommunernes mange IT-løsninger. Dette giver effektiviseringer og mere sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling for borgere og virksomheder.

 

4. Digitale investeringer skal fokusere på gevinstrealisering

For en given investering udarbejdes en analyse af både de økonomiske og kvalitetsmæssige forhold. Analyserne skal danne udgangspunkt for en styrket tværgående prioritering af fællesprojekter og større projekter i de enkelte forvaltninger. Prioriteringen skal sikre, at digitaliseringsprojekter med de største potentialer gennemføres. Det skal samtidig sikres, at projektets gevinster implementeres fx ved at der sker implementering af ændrede arbejdsgange. Dette skal bl.a. sikres via en løbende, tværgående ledelsesmæssigt opfølgning på kommunens projekter.

 

5. Øget genbrug af digitale løsninger på tværs af kommunen.

Vi vil skabe fælles nytte af investeringer gennem øget genbrug af digitale løsninger på tværs i kommunen. Dvs. øget mulighed for, at investeringer foretaget hos én part, kan komme andre parter direkte til gode. Dette sikres bl.a. igennem en professionel IT-arkitekturvurdering, hvor det ved anskaffelser og videreudvikling af IT-systemer vurderes, om kommunen allerede har løsninger, der dækker behovet.

Borgmesterforvaltningen