Spring til indhold

Arkitekturstrategi 2020

Arkitektur danner rammerne om vores liv og påvirker os alle – bevidst og ubevidst. Odenses arkitekturstrategi handler derfor om meget mere end arkitekturen i sig selv. Den handler om alt det, arkitektur kan gøre for os i vores liv og vores hverdag.

Arkitekturstrategien skal fortælle, hvordan arkitekturen skaber de gode rammer om livet i og imellem bygningerne. Strategien skal også anvendes som redskab til at styrke samarbejdet gennem processen fra den første idé til projektet er udført, så hele byen udvikles med kvalitet og omtanke.

 

Arkitekturstrategi 2020

 

 

Hele byens arkitekturstrategi

I Odense fortjener vi en by, som er sund at leve i, som vi er stolte af, og som på bæredygtig vis forbinder os med naturen, med historien og med hinanden. 

Fra gammel tid er Odense karakteriseret ved store grønne træk omkring åer og fjord og en bykerne fra middelalderen. I nyere tid har især industrihistorien og efterkrigstidens store boligudbygninger formet byens udvikling. Alt det vil vi gerne værne om, så byens identitet videreføres i udviklingen. 

Byggeri er komplekst og mange behov og hensyn spiller ind, når man skal skabe funktionelle rammer for både fællesskaber og individuelle behov. Derfor skal arkitekturstrategien være en rammesætning, som vi i fællesskab kan arbejde med, når vi udvikler byen. Den skal være med til at sikre, at vi udvikler vores by med kvalitet og omtanke for det liv, der leves i såvel byrum som i bygninger - både for os og for de generationer, der kommer efter os.

 

 

Arkitekturstrategien er et dialogværktøj 

Arkitekturstrategien bygger på seks bærende principper, som understøtter byudvikling med kvalitet og omtanke. Principperne danner grundlag for dialogen mellem bygherre og kommune, når et projekt skal udvikles fra den første tanke til det færdige byggeri eller anlæg. 

#1 Odense skal fortættes med omtanke, og byen skal udvikles med høj arkitektonisk kvalitet 
#2 I Odense skal bokvaliteten styrkes, og der skal være gode rammer for arbejdsliv og læring 
#3 I Odense skal der bygges med respekt for eksisterende kvaliteter og byens kulturarv 
#4 Odenses grønne identitet skal understøttes 
#5 I Odense skal livet mellem husene styrkes 
#6 Odense skal udvikles bæredygtigt

 

Arkitekturstrategien henvender sig til borgere, udviklere og bygherrer. 

Arkitekturstrategien er udviklet af Odense Kommune i dialog med Odenses Arkitekturråd og godkendt af Odense Byråd. Strategien knytter sig til Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund Arkitekturstrategien revideres løbende i takt med udviklingen af Bystrategi og Kommuneplan.

By- og Kulturforvaltningen