Spring til indhold

Støttecentret Emilieparken

Et bo- og støttetilbud for personer, der kan bo i egen bolig, men har
behov for støtte og vejledning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne (handicap), der med pædagogiske støtte og vejledning kan leve i egen bolig.

 

Sådan får man tilbuddet

Visitation til tilbuddet sker gennem Myndighed på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen. Myndighed vil igennem sagsbehandlingen vurdere på, om pågældende borger passer til tilbuddet og kan skrives på ventelisten eller tilbydes en eventuel ledig plads.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85.
Almenboliglov § 105 stk. 2.

 

Dagligdagen

Beboerne klarer de opgaver i dagligdage som de er i stand til, og får hjælp, støtte og vejledning til dem de har vanskeligt ved. I løbet af ugen har den enkelt beboer afsat støttetid tilpasset dennes behov. Her støtter og vejleder personalet beboeren i praktiske daglig gøremål, kontakt til offentlige instanser, samt eventuel pædagogisk ledsagelse, og i øvrigt til de opgaver livet nu engang indeholder.

Støttecentret har tilknyttet en fælleslejlighed, hvor personalet har sin base og som er danner rammerne for pædagogisk understøttede sociale aktiviteter. Det er bl.a. eftermiddagshygge og fællesspisning, samt andet socialt samvær, ud fra beboernes behov og ønsker.
De fleste beboere er enten i beskyttet beskæftigelse eller på samværs- og aktivitetstilbud 3-4 dage om ugen.

Faglige tilgange

Grundlaget for det pædagogiske arbejde er den anerkende og værdsættende tilgang. Der arbejdes bevidst med konkrete faglige metoder til at understøtte den enkeltes støttebehov.

Sammen med hele forvaltningen arbejdes der med afsæt i den rehabiliterende tilgang og metoden Empowerment, hvor fokus er på, at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv, herunder evnen til at kunne selv. I støtten lægges der vægt på både det individuelle og fællesskabet, og der tages hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv og forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).


Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 16 beboere

 

Fysiske rammer

Støttecentret ligger i en almen etagebebyggelse, hvor beboerne har egne lejligheder med eget køkken og bad/toilet. Fælleslokalerne ligger på samme etage som de fleste af beboernes lejligheder.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, forbrugsudgifter, internet mv.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter gældende regler.

 

Personale og ledelse

Der er tilknyttet 4 fast medarbejdere, alle med pædagogisk uddannelse, samt fast en pædagogstuderende. Der er personale i dagtimerne i forbindelse med beboernes tilrettelagte støttetid, samt eftermiddag, aften og weekend, hvor personalet er let tilgængeligt – typiske i fælleslejligheden.

Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.


Rehabiliteringsleder

Kaj Johansen
Tlf.: 40 22 87 55

Kons. assisterende rehabiliteringsleder

Christina Fink Rasmussen
Tlf.: 40 48 93 28 

 

Ledige stillinger slås op via Odense Kommunes hjemmeside, herunder job som tilkaldevikar. Ansøgninger via e-mail besvares ikke.

Ældre- og Handicapforvaltningen