Spring til indhold

Støttecentret Emilieparken

Et bo- og støttetilbud for personer, der kan bo i egen bolig men har behov for hjælp og støtte

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse 4 af ugens hverdage eller er i uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Der er personale eftermiddag, aften og weekender, men ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor beboeren ikke deltager i dagtilbud, men hvor beboeren, med den nødvendige støtte fra personalet, får ordnet forskellige praktiske og personlige ting. Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

Fokus er på støtte- og vejledning af den enkelte beboer. Der gives hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt, praktisk), således at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv. I støtten tilgodeses både den enkelte og gruppen, med et hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv samt forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.


Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).


Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 16 beboere


Fysiske rammer

Støttecentret ligger i almen etagebebyggelse, hvor beboerne har egne lejligheder med eget køkken og bad/toilet. Fælleslokalerne ligger på samme etage som de fleste af beboernes lejligheder.


Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.


Personale og ledelse

Der er ansat fem medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger. Der er personale eftermiddag, aften og weekender, men ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage.

Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.Rehabiliteringsleder
René Paaske Jørgensen
rjoe@odense.dk


Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen