Spring til indhold

Ledsagerordningen

Der kan tilbydes ledsagelse til borgere (12-66 år), som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Målgruppen kan f.eks. være kørestolsbrugere, stærkt bevægelseshandicappede, blinde og svagsynede og psykisk handicappede. Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse.

For at få bevilget ledsagelse skal man selvstændigt kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Har du behov for socialpædagogisk støtte eller enden støtte, der kræver særlige kvalifikationer hos ledsageren, vil du ikke være berettiget til en ledsagerordning. 

 

Der kan bevilges 15 timer pr. måned.

 

Hvad må en ledsager?

Ledsagerordningen er beregnet til at hjælpe dig ud af eget hjem. Du kan derfor bruge dine ledsagertimer til f.eks. indkøb, museumsbesøg, koncerter, familiefødselsdage og ferieophold (listen er ikke udtømmende). Ledsageren må ikke køre i egen bil, men må gerne køre i din bil.

En ledsager må ledsage til og yde hjælp i forbindelse med en aktivitet. Ledsageren kan give hjælp til at komme i overtøjet, til lettere indkøb, støtte til forflytninger og støtte til toiletbesøg - opgaver, som kan løses af én person uden brug af hjælpemidler, og som er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

En ledsager må ikke foretage enkeltpersonløft, udføre husligt arbejde i hjemmet, udføre plejeopgaver eller fungere udelukkende som besøgsven.

 

Valg af ledsager

Du har ret til selv at vælge din ledsager. Det kan godt være en god ven, men nærtstående familiemedlemmer må som udgangspunkt ikke ansættes som din ledsager. 

Du har også mulighed for at benytte Odense Kommunes Ledsagerordning. Bookingen tilstræber at udfylde ønskerne. Det kan forekomme, at ikke alle ønsker kan opfyldes i forhold til tid og sted. Ledsagelsen skal bestilles mindst tre hverdage før den ønskede ledsagelse.

 

Udgifter

Brugerne af ledsageordningen afholder alle udgifter, f.eks. transport, entréudgifter og andet, der er forbundet med ledsagelsen. Der er mulighed for at ansøge om et årligt tilskud til ledsagerrelaterede udgifter. Der kan dog max. udbetales kr. 901,- årligt (2019 takst).

 

Opsparing af timer til ledsagelse

Er du bevilget ledsagelse, og har du opstartet ordningen, kan du inden for en periode på seks måneder opspare maksimalt 90 timer. Bliver de opsparede timer ikke brugt, bortfalder de efter 6 måneder.


Ophold i udlandet 

Det er muligt at tage ledsageren med på midlertidige ophold i udlandet. Det kan f.eks. dreje sig om kortvarige ferieophold. Hvis et midlertidigt ophold ikke overstiger en måned, kan du medtage din ledsagerordning uden på forhånd at søge kommunen herom.

 

Bestilling af ledsagelse

Hvis du allerede er visiteret til at benytte ledsagerordningen og gerne vil bestille ledsagelse, så ring eller send os en henvendelse via digital post. Hvis du ikke er visiteret, så kan du ansøge om ledsagelse her.

 

Lovgivning

Ledsagelse bevilges efter lov om social service § 45 (12-17-årige)
Ledsagelse bevilges efter Lov om social service § 97 (18-66-årige)

Ældre- og Handicapforvaltningen