Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Det er muligt at få orlov til at passe en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV
63 75 25 75

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email


Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Ons 10:00-15:00
Torsdag 10:00-17:00
Fredag 10:00-13:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 09:00-15:00
Fredag 09:00-13:00

Formålet med denne ydelse er at give ansøgeren (en erhvervsaktiv person) mulighed for at få orlov til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående person, samtidig med at ansøgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den nærtstående person skal have betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

Hvem er berettiget til at få hjælp?

Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldt, for at ansøgeren kan blive ansat til at passe en nærtstående:

1) at alternativet til pasning i egen bolig er døgnophold uden for hjemmet eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Ved begrebet fuldtidsarbejde forstås her, at kommunen alternativt skulle have ydet hjælp med mere end 20 timers hjemmehjælp pr. uge. Dette vurderes af visitatoren efter §§ 83 og 84.

2) at der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet

3) at visitatoren vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er ansøgeren, der passer den nærtstående.

4) at ansøgeren har tilknytning til arbejdsmarkedet

Ældre- og Handicapforvaltningen skal godkende pasningsforholdet.


Hvem kan få orlov?

Ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med så tæt tilknytning, at det er nærliggende, at pasningen kan varetages af ansøgeren.

Hvad er orlovsydelsen?

Lønnen udgør pr. 01. januar 2010 kr. 19.247,00 pr. måned med tillæg af bidrag til ATP, arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til arbejdsmarkedspensionsordninger. Bidrag til arbejdsmarkedspension udbetales af kommunen til personens egen pensionskasse, forsikringsselskab e.l. Under orloven optjenes ret til ferie.  

Ansættelsesperiode

Den samlede ansættelsesperiode kan højst vare 6 måneder. Ansættelsesperioden kan efter ønske opdeles i 2 perioder af op til 3 måneder. Aftale om ansættelse på mindre end 6 måneder kan ikke efterfølgende ændres. Hvis ansættelsesforholdet afbrydes fx på grund af nærtståendes død, egen sygdom eller personlige forhold, der gør det umuligt at udføre pasnings- og omsorgsopgaverne afbrydes ansættelsesperioden. Kommunen udbetaler løn til den ansatte i en måned efter udgangen af måneden, hvor ophøret finder sted. Såfremt den ansatte får et andet forsørgelsesgrundlag indenfor denne periode, bortfalder kommunens forpligtigelse.

Aftale med arbejdsgiver

Ansøgeren skal senest 6 uger før orloven give sin arbejdsgiver besked, ligesom arbejdsgiveren skal have besked 4 uger før, hvis orlovsperioden ophører før de 6 måneder er udløbet. En arbejdsgiver kan normalt ikke afskedige den ansatte i orlovsperioden. Afskediger en arbejdsgiver alligevel den ansatte i fraværsperioden, skal der betales en godtgørelse. 


I øvrigt henvises til Socialministeriets vejledning nr. 94 af den 5/12 2006 om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v.


Aftale om opgaver

Der indgås en ansættelsesaftale mellem ansøgeren og distriktet, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder angivelse af, hvem den nærtstående er, periodens længde, arbejdsopgaver, opsigelsesvarsler mv.

Bevillingskompetence

Ældre- og Handicapforvaltningen udmåler hjælpen efter § 83 og vurderer, om ansøgeren opfylder de fire betingelser (se ovenstående), og distriktet skal godkende, at den ansatte har de fornødne faglige kvalifikationer.
Ansøgeren og distriktet indgår ansættelsesaftalen.

Henvendelse

Henvendelse skal ske til Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Servicemål

Ældre- og Handicapforvaltningen vil behandle sagen indenfor 8 dage, og Ældre og og Handicapforvaltningen godkender ansøgeren samt indgår ansættelsesaftalen inden for 8 dage.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 118.

Klagemulighed

Klage over afgørelsen kan indbringes for det Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal inden fire uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget af Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Træffer Ældre- og Handicapforvaltningen ved fornyet behandling af sagen en anden afgørelse, vil der inden 1 måned blive givet meddelelse herom. 

Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn, hvorfra klageren vil modtage kvittering for modtagelsen.

 

Eventuel uenighed mellem den ansatte og kommunen om fortolkning af ansættelsesaftalen mv. kan ikke indbringes for Det Sociale Nævn.

 Opdateret 30-05-2017

Ældre- og Handicapforvaltningen