Spring til indhold

Sedenhuse

Sedenhuse er et botilbud for voksne mennesker med varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne, som har behov for hjælp og støtte.

Hvem kan få tilbuddet

Unge udviklingshæmmede, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende vejledning og praktisk hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje og omsorg. Sedenhuse henvender sig primært til unge udviklingshæmmede, som er i gang med at udvikle egen voksenidentitet, selvstændighed og mestring af praktiske færdigheder. De unges funktionsniveau er varierende, men fælles for alle er behovet for støtte til et aktivt ungdomsliv på egne præmisser.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85

Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

Den daglige pædagogik tager udgangspunkt i enkeltes behov, funktionsniveau og ressourcer.

Derfor er personalet uddannet til bl.a. neuropædagoger, Nada, tegn til tale og seksualvejledere.

På Sedenhuse deltager de fleste unge i skole-, værksteds-, aktivitets- eller samværstilbud. Mange har en ugentlig fridag fra dagtilbuddet. Denne dag benyttes til at klare de praktiske opgaver og de sociale udfordringer det giver, at bo i egen lejlighed. Der ydes individuel støtte efter behov uanset opgavernes art. Det betyder, at de unge på Sedenhuse kan få vejledning og hjælp såvel til opgaver som tøjvask, rengøring og tandlægeaftaler som til konflikthåndtering, kærestesorger og kontokort. 

 

Sedenhuse tilbyder fælles frokost i det samlede cafeområde på alle hverdage. Aftensmaden serveres i hvert team. De der ønsker at spise i egen lejlighed, har altid mulighed for at hente mad og spise hos sig selv. I hverdagen bliver maden forberedt i vores køkken og cafe, hvor der er ansat ernæringsfagligt køkkenpersonale. I weekenden er det de unge selv der udarbejder menuplan og laver mad i eget team.

 

På Sedenhuse er der nogle dage varierede aktiviteter på tværs af de fire teams. Aktiviteterne varierer fra det fysiske som boldspil, trampolin, gå-, cykel- eller løbeture til det kreative og musiske. To gange ugentligt får vi besøg af OK-Aktiv. I weekenden er der familiebesøg, afslapning og plads til spontane aktiviteter. Sedenhuse råder over to 9 pers. Busser, hvor af den ene er med lift samt en personbil.

Der er med jævne mellemrum forældre/pårørendearrangementer i forhold til det aktuelle behov. Der kan være tale om såvel foredrags- og debataftener for forældre som aktiviteter, der foregår i samspil mellem forældre, de unge og personalet. Dette kan f.eks. være julearrangementer og sommergrillaftener. Hvert år afholdes Sedenhuses fødselsdag 1. lørdag i november af støtteforeningen.

 

Borgerindflydelse

Sedenhuse’s fire teams afholder beboermøde én gang ugentligt. Sedenhuse arbejder med ”jeg støttende samtaler” hvor der bl.a. Tales om hvilke ønsker og drømme de unge måtte have for eget liv. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Dette betyder at de unge er en central og aktiv deltager, og er med til at tage de endelige beslutninger omkring deres hele liv. 

Sedenhuse har et pårørenderåd samt en støtteforening ligeledes bestående af pårørende.

 

Antal borgere og pladser

Der bor 40 borgere på Sedenhuse. Derudover er der tilknyttet borgere til Sedenhuse der bor i egen lejlighed ude i byen.

Fysiske rammer

Sedenhuse er et stort hus i to plan der rummer 40 lejligheder, fordelt i fire teams med 10 lejligheder i hver. Hver lejlighed indeholder stue med tekøkken, sove- og badeværelse med plads til de nødvendige hjælpemidler. Hver boliggruppe indeholder desuden fællesrum med stue og køkken med udgang til terrasse eller altan. Der er store fælles arealer med aktivitetsrum, en stor sal, cafeområde, vaskeri, kontor, møderum og elevator. Der findes desuden en stor dejlig have med drivhus, frugttræer, bålhytte, trampolin, motionsredskaber, hvor der er plads til aktiviteter og sansemæssige oplevelser for både mobile og immobile borgere.

Borgerøkonomi

Borgerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, forbrugsafgifter, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom. Der er en fælles kostordning på Sedenhuse, som beboerne vælger at deltage i.

Personale og ledelse

Personalegruppen arbejder tværfagligt, og består af pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter i alt bestående af ca. 50. Der er personale døgnet rundt og vågen nattevagt i huset. 

Sedenhuse fungerer som uddannelsessted og modtager PAU-elever og pædagogstuderende.

Derudover modtager vi løbende virksomhedspraktikanter.

Sedenhuse deler ledelse med støttecenter Poppelhaven og Bo- og rehabiliteringstilbud Bækholmen. Ledelsen imellem deler den daglige ledelse for alle tre steder.

 

 

Rehabiliteringsleder
Thomas Laugesen
tla@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsledere
Sussi Hartvig Qvist
suqvi@odense.dk

 
Louise Juhl Binderup
lolse@odense.dk

 

Telefonnumre til de forskellige afdelinger:

Team 1, tlf.: 63 75 16 41
Team 2, tlf.: 63 75 16 42
Team 3, tlf.: 63 75 16 43
Team 4, tlf.: 63 75 16 44
Køkken, tlf.: 63 75 16 49

Ældre- og Handicapforvaltningen