Spring til indhold

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ydes som tilskud ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
.

BPA skal hjælpe handicappede borgere til at leve så almindeligt som muligt og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. Formålet er samtidig, at der skabes mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov.

Læs mere om BPA i vejledning om borgerstyret personlig assistance

Hvem kan få en BPA-ordning?

Ældre- og Handicapforvaltningen tilbyder BPA efter Servicelovens §95 og 96. 

Målgruppen for en BPA er voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv.

Det vil normalt sige personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. Det kan være respirationsbrugere og andre stærkt fysisk handicappede som ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner.

 

Borgeren skal selv være i stand til at administrere ordningen, således at man fungerer som arbejdsgiver og arbejdsleder over for hjælperne. Der er dog mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller pårørende. Som minimum skal man være i stand til at administrere ordningen og kunne varetage arbejdsplanlægningen.


Hvordan får du tilbuddet?

Du søger ved at kontakte en rehabiliteringsrådgiver i Ældre- og Handicapforvaltningen. Der aftales et hjemmebesøg hos dig med deltagelse af følgende personer:

  • Dig selv, gerne sammen med en eller flere personer, som du selv vælger
  • Rehabiliteringsrådgiveren der visiterer til BPA-ordning
  • Visitator fra Indgangen, der visiterer til praktisk bistand og personlig pleje
  • Eventuelt en forflytningsunderviser

Herefter vil du få en skriftlig afgørelse med en bevilling, hvis du opfylde betingelserne.

Hvordan ansætter jeg handicaphjælpere?

Når du får bevilget en BPA-ordning, bliver dit hjem arbejdsplads for dine hjælpere. Du vil få en brugerhåndbog som hjælp og vejledning omkring dine opgaver som arbejdsgiver og arbejdsleder.

Du skal selv ansætte dine hjælpere. Odense Kommune tilbyder at sørge for lønadministrationen. Odense Kommune og Dansk Handicap Forbund samarbejder om et hjælperkartotek, hvor du kan få hjælp til at finde handicaphjælpere.

Du kan også vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat leverandør af hjælp. Din bevilling bliver beregnet som et økonomisk tilskud, og Odense Kommune udbetaler tilskuddet direkte til din leverandør.

 
Her kan du se en skematisk oversigt over sagsgangen. 

Du vil blive tilbudt råd og vejledning, inden du indgår en aftale. Hvis du indgår en aftale med privat leverandør skal du sende en skriftlig meddelelse til Odense Kommune. Her kan du hente et skema.

Information til den private leverandør

Når der er indgået aftale mellem en borger med en BPA-bevilling og en privat leverandør, sender Odense Kommune information om bevillingen til leverandøren. Det er leverandørens pligt at sætte sig ind i retningslinjer og rammer for Odense Kommunes udmåling af tilskud. Når leverandøren har læst og godkendt Odense Kommunes retningslinjer udfyldes og indsendes leverandørbekræftelse på overtagelse af arbejdsgiveransvar. Skemaet findes her.

Når Odense Kommune har modtaget den udfyldte oplysningsblanket retur påbegyndes forudbetaling af månedligt tilskud til leverandørens NemKonto. 

Du kan også finde skemaer der er relevante for leverandøren i forbindelse med udbetaling af tilskud til pension, sygefravær, samt mulighed for regnskabsaflæggelse på denne side.


Ældre- og Handicapforvaltningen