Spring til indhold

Hjemmevejlederteamet

Hjemmevejlederteamet er et særligt tilrettelagt støttetilbud til voksne med brug for ekstra støtte i hverdagen.

Hvem kan modtage tilbuddet?

Tilbuddet er et særligt tilrettelagt støttetilbud til voksne personer:

 

 • Med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
 • Med udviklingsforstyrrelser (eks. asperger-/autismespektret, sindslidelser, hjerneskader) i kombination med nedsatte kognitive færdigheder (”dobbeltdiagnoser”)
 • Med særlige sociale problemstillinger i kombination med nedsatte kognitive færdigheder, som bor i egen bolig eller i opgangs/nabofællesskaber

 

Sådan får man tilbuddet

Borgeren retter henvendelse til en handicaprådgiver i Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen, som kan visitere til hjemmevejlederteamet. Myndighedschefen afgør i samarbejde med handicaprådgiveren og lederen af hjemmevejlederteamet, hvem der får tilbuddet, og hvor omfattende tilbuddet skal være i det enkelte tilfælde.

Tilbuddets indhold

Støtten tager udgangspunkt i borgernes kompetencer, ønsker og behov. Målet er at gøre borgeren så selvhjulpen og selvstændig som muligt, gennem udvikling og ved at støtte op om borgerens personlige færdigheder. Ligeledes har støtten et forebyggende sigte, sådan at borgerens situation ikke forværres og kræver et mere indgribende tilbud. Det forebyggende består bl.a. i at kompensere for færdighedstab og modvirke, at der sker social udstødelse og isolation.

 Tilbuddet kan omfatte:
 • Støtte til planlægning af en overskuelig hverdag
 • Støtte til at indgå i og bevare eller udvikle borgerens sociale relationer og netværk (eks. familie, venner, interessegrupper etc.). Undgå social isolation
 • Støtte/ vejledning/ tolkning/ ledsagelse i forhold til omgivende samfund. Herunder forstå korrespondance fra eks. offentlige myndigheder, samt etablere kontakt til disse
 • Støtte og vejledning i konfliktløsning, og i at udvikle kognitive som praktiske færdigheder ud fra den enkelte borgers ressourcer, muligheder og ønsker
 • Kompenserende støtte i forhold til handicap. Herunder vedligeholdelse af såvel praktiske som kognitive færdigheder
 • Vejledning om fritidstilbud, bo- og beskæftigelsesmuligheder
 • Forebyggende sundhedspleje samt støtte og vejledning i forhold til seksualitet
 • Nødvendig ledsagelse, individuelt og i grupper
 • Støtte og vejledning i daglig livsførelse. Herunder borgerens økonomi, madlavning, indkøb, rengøring, hygiejne etc.
 • Støtte i at give borgeren overblik og udvide erfaringsgrundlag. Herunder oplysning og viden
 • Støtte til borgerens accept og erkendelse af egen livssituation
 • Yde omsorg i de sammenhænge, hvor borgeren ikke er i stand til at praktisere egenomsorg
 • Udarbejde samarbejdsplan sammen med borgeren, og følge op på denne
 • Generelt være opmærksomme på den enkelte borgers signaler - verbale som nonverbale, og udvikle evnen til at kommunikere, lytte, se og tolke, så vi kan hjælpe borgerne til et godt liv ud fra egne forudsætninger og normer
 • Samarbejde med andre offentlige myndigheder omkring borgeren. Herunder hjemmeplejen/ praktisk bistand, Børn og Ungeforvaltning, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning, læger og øvrige sundhedssystem

 

Antal brugere

Hjemmevejlederteamet har p.t. kontakt til ca. 190 borgere spredt geografisk i hele kommunen.


Fysiske rammer

Støtten kan gives i borgerens hjem, ved fremmøde i Hjemmevejlederteamets lokaler på Grønløkkevej 34 og ved telefonisk kontakt. Støtten foregår primært individuelt til hver enkelt borger, men ydes også gennem støtte til grupper af borgere (eks. fællesaktiviteter, klub, cafe, ture etc.) hvor der er mulighed for at opbygge sociale netværk.

 

Til Hjemmevejlederteamet er også tilknyttet Ungefællesskabet på Rømersvej i Bolbro, som er et midlertidigt tilbud til ti unge, der har potentiale til at komme ud og bo selv men har brug for en øvebane. 

 

Derudover er tilknyttet et Nabofællesskab for unge med lettere autismediagnoser (f.eks. Asperger), som bor i lejligheder omkring Grønløkkevej og får § 85 støtte fra Hjemmevejlederteamet samt bruger Grønløkkevej til forskellige fællesaktiviteter. 

 

Personale og ledelse

Hjemmevejlederteamet består af 16 hjemmevejledere med forskellige uddannelsesmæssig baggrund og med arbejdsmæssig erfaring inden for det socialpædagogiske område.

 

Rehabiliteringsleder

Kaj Johansen

E-mail: kjoh@odense.dk

Tlf.: 40 22 87 55

Ældre- og Handicapforvaltningen