Spring til indhold

Munkehattens Aflastning

Munkehattens aflastning er for voksne fysisk/psykisk udviklingshæmmede borgere over 18 år. Tilbuddet er primært til immobile borgere med stort behov for omsorg og pleje.

Hvem kan få tilbuddet

Munkehattens Aflastningstilbud henvender sig til hjemmeboende voksne med et betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau og som har brug for et aflastningsophold på hverdage, i weekender og ferier.

 

Sådan får man tilbuddet

Aflastningsophold på Munkehatten kan alene iværksættes på baggrund af en visitation og bevilling fra borgerens rehabiliteringsrådgiver i Odense Kommune.

 

Lovgivning

Lov om social service § 83/85
Almenboliglov § 105 stk. 2

 

Dagligdagen og aktiviteter

Den daglige pædagogik tager udgangspunkt i den enkeltes behov, funktionsniveau og ressourcer. Munkehatten tilbyder mange forskellige aktiviteter til borgerne f.eks.: omsorg, personlig pleje, vejledning og støtte samt ture ud af huset i bus, som er tilknyttet Aflastningen.

 

Borger og personale benytter sig af alle de indendørs faciliteter som Munkehatten råder over. Hertil kan nævnes snoezelrummet og det virtuelle rum, hvor sanserne kan vækkes eller dæmpes alt efter den enkeltes behov.

Munkehatten råder over et stort handicapvenligt udeareal bestående af en oplevelsessti, små sansehaver, gyngestativ til kørestol og terrasser med borde og bænke, som også benyttes efter vejrforholdene.

Brugerindflydelse

Munkehattens Aktivitets- og Samværscenter og Aflastning har et fælles forældre/pårørendesamråd.

Antal brugere og pladser

Der er fire aflastningspladser, som i øjeblikket bliver fordelt mellem 17 hjemmeboende borgere.

Fysiske rammer

Aflastningen kan rummer fire gæster, som får hver deres værelser. Der er fælles bad og toilet, fælles opholdsrum med stue og køkken. Det hele er indrettet med diverse hjælpemidler, liftsystemer og ramper ved alle indgangsdøre. Aflastningen er en del af hele Munkehatten som også rummer Bostedet Munkehatten og Aktivitets- og Samværscenter Munkehatten. Det hele er bygget sammen med glasgange, så borgerne frit kan færdes på hele matriklen. Munkehatten er beliggende i udkanten af Odense, hvor bygningerne er omkranset af et havemiljø med oplevelsesstier, bålplads og grønne områder.

Borgerøkonomi

Borgerne afregnes pr. døgn, de er i Aflastningen, og beregnes individuelt efter den enkelte gæsts forbrug. Der er månedlig opkrævning.

Personale og ledelse

Der er tilknyttet fast personale i Aflastningen. Alle med en pædagogisk- eller social- og sundhedsfaglig uddannelse. Der er vågen nattevagt.

Munkehattens Aflastning har fælles ledelse med Bosted og Aktivitets- og Samværscentret. Ledelsen består af Rehabiliteringsleder, som har det overordnede ansvar for hele Munkehatten og to Assisterende Rehabiliteringsledere. Ledelses imellem deler den daglige ledelse for både Munkehatten bosted, Aktivitets- og Samværscenter og Aflastning.

 

Rehabiliteringsleder 

Christina Thomsen (konstitueret)
E-mail: ctho@odense.dk

Tlf.: 20 29 72 14

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Anne Juhl Krogshede
E-mail: ajkro@odense.dk
Tlf: 29 31 81 09

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen