Spring til indhold

Bostedet Munkehatten

Munkehatten er et botilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Hvem kan få tilbuddet

Munkehatten modtager voksne borgere med betydelig varig nedsat funktionsevne og med udpræget behov for behandling, træning og pleje. Aldersspredningen i den nuværende borgergruppe er fra 20 til 75 år.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med rehabiliteringsrådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste

 

Lovgivning

Dagtilbud efter Serviceloven § 104
Aflastning efter Serviceloven § 84 
 
Almenboliglov § 105
Almenboliglov § 105 (Afdeling Fraugde)

 

Dagligdagen og aktiviteter

Den daglige pædagogik tager udgangspunkt i den enkeltes behov, funktionsniveau og ressourcer. Vi har i en årrække haft fokus på inddragelse af neuropædagogiske teorier og metoder for derigennem at forbedre det faglige fundament. De fleste af Munkehattens borgere har et aktivitetstilbud ud af huset minimum tre dage om ugen. Munkehatten råder over tre liftbusser og en varebil, og borgerne ledsages til tandlæge, læge, frisør m.m. samt indkøb, sport, kultur, musik og andre oplevelser.
 
Munkehatten tilbyder mange forskellige aktiviteter til borgerne f.eks.: Omsorg, personlig pleje, vejledning og støtte, ture ud af huset, træning, massage, it-undervisning, forskellige kommunikationsformer og diverse indkøb.

 

Brugerindflydelse

Der afholdes månedlige beboerrådsmøder, og der er oparbejdet en kultur, hvor brugerindflydelse indgår naturligt i hverdagens pædagogik. Munkehatten bosted, Aktivitets- og Samværscenter og Aflastning har ligeledes et fælles forældre/pårørendesamråd.

 

Antal brugere og pladser

I alt 45 døgnpladser som er fordelt på 5 afdelinger, samt 8 døgnpladser på Afdeling Fraugde.

 

Fysiske rammer

Munkehatten består af to beboelsesejendomme med 45 lejligheder, et aktivitets- og samværscenter og en aflastning. Det hele er bygget sammen med glasgange så borgerne frit kan færdes på hele matriklen. Munkehatten er beliggende i udkanten af Odense, hvor bygningerne er omkranset af et havemiljø med oplevelsesstier, bålplads og grønne områder. Der udover omfatter Munkehatten, Afdeling Fraugde, som ligeledes er en beboelsesejendom med 8 pladser samt intern dagbeskæftigelse fordelt på to matrikler. Bygningerne er fra 2014 og beliggende i udkanten af Odense. Udendørsarealerne er indbydende med plads til aktiviteter og sansemæssige oplevelser for både mobile og kørestolsbrugere.

 

Beboerøkonomi

Beboerne har egne lejekontrakter og betaler for husleje og brugsafgifter. Derudover betaler de for kost og øvrige forbrugsgoder. Der kan ansøges om boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

 

Personale og ledelse

Munkehatten har et tværfagligt sammensat personale, hvor den samlede personalenormering i dag omfatter 117 stillinger, som dækker over social- og sundhedsassistenter, pædagoger, pædagogiske assistenter, fysio- og ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere, ledere samt kontor og servicepersonale. Der er personale døgnet rundt og vågne nattevagter på alle afdelinger. 

Munkehatten fungerer løbende som uddannelsessted og modtager årligt 12-14 studerende fra pædagogseminariet og Social- og Sundhedsskolen Fyn i Odense. 

Munkehatten har fælles ledelse med Munkehattens Aktivitets- og Samværscenter, Aflastning og Afdeling Fraugde. Ledelsen består af rehabiliteringsleder som har det overordnede ansvar for hele Munkehatten og to assisterende rehabiliteringsledere. Ledelses imellem deler den daglige ledelse for både Munkehatten bosted, Aktivitets- og Samværscenter, Aflastning og Afdeling Fraugde.

 

Rehabiliteringsleder

Pia Yun Mathiassen
piym@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Kirsten Uglebjerg Stehmann

kius@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Gitte Laugesen

gj@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Anne Juhl Krogshede

ajkro@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Marianne Bobjerg Nielsen

mboni@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen