Spring til indhold

Bostedet Munkehatten

Munkehatten er et botilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Hvem kan få tilbuddet

Munkehatten modtager voksne borgere med betydelig varig nedsat funktionsevne og med udpræget behov for behandling, træning og pleje. Aldersspredningen i den nuværende borgergruppe er fra 20 til 75 år.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med rehabiliteringsrådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste

 

Lovgivning

Dagtilbud efter Serviceloven § 104
Aflastning efter Serviceloven § 84 
 
Bosted  § 85, og Almenboliglov § 105
Bosted § 108 (Afdeling Fraugde)

 

Dagligdagen og aktiviteter

Den daglige pædagogik tager udgangspunkt i den enkeltes behov, funktionsniveau og ressourcer. Vi har et fælles fagligt fundament, som tager udgangspunkt i den integrative neuropædagogiske værktøjskasse.
De fleste af Munkehattens borgere har et aktivitetstilbud minimum tre dage om ugen.
Munkehatten råder over liftbusser og en varebil, og borgerne ledsages til tandlæge, læge, frisør m.m. samt indkøb.
Munkehatten tilbyder støtte med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, f.eks.: støtte til at komme op om morgenen, personlig pleje og lign.

 

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse indgår naturligt i hverdagens pædagogik. Der er også beboermøder.
Munkehatten har et pårørenderåd, hvor der holdes 3 årlige møder.

 

Antal brugere og pladser

I alt 45 døgnpladser som er fordelt på 3 afdelinger, samt 8 døgnpladser med integreret dagtilbud i Afdeling Fraugde.

Dagtilbud 50 pladser.
Aflastningstilbud 4 pladser.

 

Fysiske rammer

Munkehatten består af to beboelsesejendomme med 45 lejligheder, et aktivitets- og samværscenter (dagtilbud) og en aflastning. Det hele er bygget sammen med glasgange så borgerne frit kan færdes på hele matriklen. Munkehatten er beliggende i udkanten af Odense, hvor bygningerne er omkranset af et havemiljø med oplevelsesstier, bålplads og grønne områder.
Dagtilbuddet er beliggende på Munkehatten og på Peder Skramsvej.
Derudover omfatter Munkehatten, Afdeling Fraugde, som ligeledes er en beboelsesejendom med 8 pladser samt intern dagbeskæftigelse. 
Udendørsarealerne er indbydende med plads til aktiviteter og sansemæssige oplevelser for både mobile og kørestolsbrugere.

 

Beboerøkonomi

Beboerne har egne lejekontrakter og betaler for husleje og brugsafgifter. Derudover betaler de for kost og øvrige forbrugsgoder. Der kan ansøges om boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

 

Personale og ledelse

Munkehatten har et tværfagligt sammensat personale, hvor den samlede personalenormering i dag omfatter 130 stillinger, som dækker over social- og sundhedsassistenter, pædagoger, pædagogiske assistenter, fysio- og ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere, ledere samt kontor og servicepersonale.
Der er personale døgnet rundt og vågne nattevagter på alle afdelinger. 

Munkehatten fungerer løbende som uddannelsessted og modtager årligt 12-14 studerende fra pædagogseminariet og Social- og Sundhedsskolen Fyn i Odense. 

Ledergruppen består af 1 rehabiliteringsleder og 4 assisterende rehabiliteringsledere.

 

Rehabiliteringsleder

Christina Thomsen (konstitueret)
ctho@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Anne Larsen

ape@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Anne Juhl Krogshede

ajkro@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Trine Nørgaard

tvnga@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Karen Skovhøj Bjerre de Cigna (konstitueret)

karsc@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen