Spring til indhold

Støttecentret Herluf Trolle

Et bo- og støttetilbud for voksne med nedsat psykisk funktionsevne, der kan bo i egen bolig men har behov for hjælp og støtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.
 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.
 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105
 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse 4 af ugens hverdage eller er i uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Der er personale eftermiddag, aften og weekender, men ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage. På hjemmedage får borgerne med støtte fra personalet ordnet forskellige praktiske og personlige ting ud fra individuelle behov.
 
Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.
 
Fokus er på støtte- og vejledning af den enkelte beboer. Der gives hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt, praktisk), således at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv. I støtten tilgodeses både den enkelte og gruppen, med et hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv samt forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.
 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).
 

Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 15 beboere.

 

Fysiske rammer

Støttecentret ligger i en almen rækkehusbebyggelse, hvor beboerne har egne lejligheder med eget køkken og bad/toilet. Fælleshuset ligger i umiddelbar nærhed af de fleste boliger.
 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom
 

Personale og ledelse

Til stedet er tilknyttet seks deltidsansatte medarbejdere. Personalet er tværfagligt sammensat. Der er personale eftermiddag, aften og weekender, men ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage.

 

Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder. 


Rehabiliteringsleder
Birgitte Andersen
bian@odense.dk


Assisterende rehabiliteringsleder
Lars Sindbjerg Fomsgaard

larf@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen