Spring til indhold

Bo- og støttetilbuddet Rytterkasernen

Rytterkasernen er for personer med et fysisk handicap, der har
behov for pædagogisk hjælp, støtte og vejledning. 

Selvbetjening

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet er målrettet borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og henvender sig særligt til borgere der har behov for kørestol.
 

Sådan får man tilbuddet

Visitation til tilbuddet sker gennem Myndighed på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen. Myndighed vil igennem sagsbehandlingen vurdere på, om pågældende borger passer til tilbuddet og kan skrives på ventelisten.

 

Lovgivning

Lov om social service § 83/85.
Almenboliglov § 105 stk. 2.
 

Dagligdagen og aktiviteter

Beboerne klarer selvstændigt de daglige opgaver, som de er i stand til og får hjælp, støtte og vejledning til de opgaver de har vanskeligt ved eller er forhindret i selv at udføre. Det er typisk støtte ved måltider, forflytning, personlig pleje og nødvendig træning og vedligehold af muskler og bevægeapparat.

Ud over den daglige pædagogiske støtte, har den enkelt beboer i løbet af ugen afsat støttetid tilpasset dennes behov jf. serviceloven § 85. Her støtter og vejleder personalet beboeren i praktiske opgaver i hjemmet, sociale færdigheder, kontakt og eventuelt pædagogisk ledsagelse til offentlige instanser, og i øvrigt til de opgaver livet nu engang indeholder.

Beboerne har mulighed for samvær på fællesarealerne, hvilket i høj grad er styret af beboernes engagement. I forbindelse med højtider er der forskellige traditioner. Derudover deltager beboerne individuelt i fritidsaktiviteter og benytter sig af byens kulturelle muligheder.
De fleste beboere er enten i uddannelse, beskyttet beskæftigelse eller på samværs- og aktivitetstilbud to til fire dage om ugen.

 

Faglige tilgange

Grundlaget for det pædagogiske arbejde er den anerkende og værdsættende tilgang. Der arbejdes bevidst med konkrete faglige metoder til at understøtte den enkeltes støttebehov.

Sammen med hele forvaltningen, arbejdes der med afsæt i den rehabiliterende tilgang og metoden Empowerment, hvor fokus er på, at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv, herunder evnen til at kunne selv.

På Rytterkasernen er samarbejdet med beboeren om udvikling og vedligeholdelse af færdigheder omdrejningspunktet. I støtten lægges dertil vægt på både det individuelle og fællesskabet, og der tages hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv og forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.

 

Brugerindflydelse

Der afholdes beboermøde, hvor beboerne drøfter og træffer beslutninger inden for fællesskabets rammer. Det være sig i forhold til at tilrettelægge aktiviteter og ture, men også i forhold til hvad man som beboere oplever relevant at tale med hinanden om.
 

Antal brugere og pladser

Der er otte pladser på Kollegiet Rytterkasernen.
 

Fysiske rammer

Beboerne har egne lejligheder med køkken, bad og toilet, samt en lille altan. Herudover er der fællesareal med mulighed for fællesspisning og socialt samvær.
 

Beboerøkonomi

Beboerne indgår egne lejekontrakter og betaler husleje, forbrugsafgifter og kost m.m. Der kan søges om boligydelse efter gældende regler. Alle beboere har individuelle kostordninger, som er afhængig af den individuelle kostvisitation og de valg beboeren i øvrigt tager. Alle borgere betaler et grundbeløb til den fælles aktivitetskasse og til rengøringskasse.
 

Personale og ledelse

Der er 10 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt og består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og medhjælper/pædagogiske assistent.

I perioder vil der være tilknyttet en elev fra pædagogisk assistent-uddannelsen.
Der er personale fra 7 til 23 aften.

Derudover modtager borgerne støtte fra hjemmeplejen.

Ledelsen består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som har ledelses af fire øvrige botilbud.

 
Rehabiliteringsleder
Birgitte Andersen
bian@odense.dk
 
Konstitueret assisterende rehabiliteringsleder
Lone Hjortebjerg Nielsen
loni@odense.dk

 

Ledige stillinger slås op via Odense Kommunes hjemmeside, herunder job som tilkaldevikar. Ansøgninger via e-mail besvares ikke.

Ældre- og Handicapforvaltningen