Spring til indhold

Bo- og støttetilbuddet Hvedevangen

Et bo- og støttetilbud for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Pladserne er et tilbud til voksne udviklingshæmmede, som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig. Der er medarbejdere i dag- og aftentimerne, mens man skal kunne klare sig selv om natten. Tilbuddene består både af selvstændigt beliggende boliger og sammenbyggede boliger med fællesrum samt satellitboliger i nærområdet.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85 og § 107

Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste af beboerne er i en eller anden form for beskæftigelse eller er optaget i andet aktivitetstilbud. Nogle få har fravalgt beskæftigelse. Beboerne klarer selv så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og kan få den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Den pædagogiske støtte tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, hvilket bl.a. kan ses i de samarbejdsaftaler, der indgås med beboerne. Derudover er nogle visiteret til individuel personlig pleje eller praktisk bistand.

 

Der er pædagogisk personale i dag og aftentimerne. På hjemmedag ydes den nødvendige støtte fra personalet til at få ordnet forskellige praktiske og personlige ting.

 

Der støttes op om/tilrettelægges forskellige aktiviteter i og uden for området. Der er mulighed for at mødes omkring forskellige aktiviteter i tilbuddets fælleshus.


Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag f.eks. via samarbejdsplaner og samtaler om ønsker og forventninger til støtten. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker.

 

Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 34 personer til Bo- og støttetilbuddet Hvedevangen.

 

Fysiske rammer

Området består primært af lavt byggeri og af to-værelses lejligheder af forskellige størrelser. Der er både bofællesskaber, hvor lejlighederne er placeret omkring fællesrum, og selvstændigt beliggende lejligheder. Der er et fælleshus til rådighed for alle, der er tilknyttet tilbuddet. Personalet har kontor og personalefaciliteter i en lejlighed midt i området.

 

Økonomi

Borgerne betaler de samme udgifter som alle andre, der bor til leje (dvs. husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 12 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Der er medarbejdere i dag- og aftentimerne, men ikke om natten.

  

Rehabiliteringsleder 
Birgitte Andersen
bian@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder
Lone Hjortebjerg Nielsen
loni@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen