Spring til indhold

Bo- og støttetilbuddet Sprogøvej

Et bo- og støttetilbud for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.


Lovgivning

Lov om social service § 85

Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse 4 af ugens hverdage eller er i uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Der er personale eftermiddag, aften og weekender. Der er sovende nattevagt i vagtværelse. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor beboeren ikke deltager i dagtilbud, men hvor beboeren, med den nødvendige støtte fra personalet, får ordnet forskellige praktiske og personlige ting. Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

 

Fokus er på støtte- og vejledning af den enkelte beboer. Der gives hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt, praktisk), således at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv. I støtten tilgodeses både den enkelte og gruppen, med et hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv samt forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).

 

Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 14 beboere.

 

Fysiske rammer

Sprogøvej ligger i en selvstændig etplansbebyggelse for enden af Skibhusvej. Stedet er fysisk delt op i en bofællesskabsdel med otte beboere, og en støttedel umiddelbart ved siden af med seks beboere. I både bo- og støttedelen findes fælleslokaler til beboerne. Alle beboere har egne lejligheder med eget køkken, bad og toilet.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 12 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger.

Der er personale eftermiddag, aften og weekender. Der er sovende nattevagt i vagtværelse, og der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage.

Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

 

Rehabiliteringsleder
René Paaske Jørgensen
rjoe@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Reabiliteringsleder
Cecilie Buhl Madsen
cebm@odense.dk

Ass. rehabiliteringsledere
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk
Rehabiliteringsleder
Cecilie Buhl Madsen
cebm@odense.dk

Ass. rehabiliteringsledere
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen