Spring til indhold

#44 Nye cykelstier

Flere skal cykle i Odense. Derfor skal vi have et sammenhængende net at cykelstier. Odense Kommune forlænger bl.a. Langesøstien ned til havnen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

Odense kommune har over 560 km. cykelstier og et af verdens bedste cykelstinetværk. Der mangler dog enkelte forbindelser i det samlede cykelstisystem, hvilke kan ses med gult og grønt på nedenstående kort.

 

De manglende forbindelser er alle langs større veje. På store dele af det øvrige vejnet er der ikke behov for cykelstier, da trafikmængderne og hastigheden ofte er lavere på de mindre lokale veje end på de større veje. 

 

Der er dog enkelte af de større veje, hvor cykelforholdene ikke er gode, men hvor det ikke er muligt at anlægge cykelstier pga. pladsmangel. Her kan andre virkemidler komme i spil for at sikre bedre forhold for cyklisterne. Det drejer sig bl.a. om 2-1 veje, hastighedsdæmpende tiltag, fællesstier og cykelbaner.

 

 

Cykelstinettet foreslås udbygget på følgende veje:

Sted 

Pris 

Gammelsø Syd (fra Toldbodgade til Kanalvej)  5.400.000 
Havnegade Syd (fra Buchwaldsgade til og med Helsingborggade)                      12.700.000 
J.B. Winsløvs Vej Øst (fra udkørslen ved Patienthotellet og op til
krydset v. Sdr. Boulevard) 
1.100.000 
Skibhusvej Nord (fra Ankersgade/Lyøgade til Ring 2)  3.000.000 
Gammelsø Nord (fra Kanalvej til Næsbyvej)  3.600.000 
Eddavej  580.000 
Heden - Falen og Fælledvej som samlet forløb  3.500.000 
Risingvej - fra Kertemindestien til rundkørslen  4.700.000 
Hunderupvej (ned til rundkørslen ved Læssøegade)  350.000 
Fjordsgade  1.850.000 
Stenløsevej (fra Vesterdalen til Brogårdsvej)  5.500.000 
Cykelsti fra Stige til kommunegrænsen (til Klintebjerg)  5.100.000 
 

47.400.000 

Læs mere i handlingsplanen

 

2019 og 2020 projekter:

By- og Kulturudvalget har afsat 14,9 mio. kr. i 2019 og 8,6 mio. kr. i 2020 til etablering af cykelstier på følgende strækninger:

 

Tunnel under Åløkke Allé

By- og Kulturforvaltningen er i gang med at forlænge Langesøstien, så cyklister fremover kan cykle på stien fra Korup til havnen. På den strækning skal Langesøstien krydse Åløkke Allé. I det oprindelige projekt var det en forudsætning, at stien kunne køre under Åløkke Allé ved jernbanebroen, men dette vil give et uhensigtsmæssigt forløb for stien, idet der er store bindinger på pladsen omkring jernbanen. Med de ekstra midler vil tunnellen kunne blive etableret i en særskilt tunnel med gode forbindelser til Åløkke Allé og vil derfor samtidig kunne benyttes af skolebørn på Åløkkeskolen bosiddende på havnen.

Der er afsat 5,2 mio. kr. til etablering af tunnelen, som forventes etableret i sommeren 2020.

 

Cykelsti på Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej

Stadionvej er udpeget som en strækning, hvor der bør anlægges cykelsti, så børn kan cykle til og fra Odense Idrætspark. I 2018 er der målt 7.500 biler pr. døgn med en gennemsnitshastighed på 49 km/t. Derudover kobler strækningen Åløkkekvarteret og Bolbro tættere sammen og kan blive en vigtig forbindelse til Langesøstien. 

 

Der etableres cykelstier fra Christmas Møllers Vej til Thomas Overskous Vej og cykelbaner fra Thomas Overskous Vej til Rugårdsvej.

 

Cykelstiprojektet forventes at beløbe sig til i alt 8,7 mio. kr. og forventes at være færdigt i oktober 2020.

 

 
 

Gartnerbyen 

I forbindelse med udviklingen af Gartnerbyen skal Odense Kommune etablere stier på de tilstødende kommunale arealer. Cykelstierne kobler Gartnerbyen til Langesøstien og Middelfartvej.  

 

Stiprojekterne er dermed med til at understøtte den bæredygtige by og passer ind i udviklingen af Langesøstiens forlængelse.  

 

Samlet set vil koblingen af Gartnerbyen til Middelfartvej og Langesøstien koste 4,1 mio. kr., da der er store højdeforskelle i området.

 

Cykelsti på resterende del af Stenløsevej

By- og Kulturudvalget har afsat 5,5 mio. kr. til at etablere cykelsti på den resterende del af Stenløsevej. Der er cykelsti på det meste af Stenløsevej, men der mangler cykelsti på strækningen mellem Vesterdalen og Brogårdsvej.
 
Cykelstien forventes at blive anlagt i 2020 og koordineres med Fangel Bioenergis anlægsarbejde med etablering af kryds ved cykelstien.

 
Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019       Afsat i 2020 
64,7 mio. kr.  0,0 mio. kr.  14,9 mio. kr.  8,6 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen