Spring til indhold

#44 Nye cykelstier

Flere skal cykle i Odense. Derfor skal vi have et sammenhængende net at cykelstier. Odense Kommune forlænger bl.a. Langesøstien ned til havnen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

Odense kommune har over 560 km. cykelstier og et af verdens bedste cykelstinetværk. Der mangler dog enkelte forbindelser i det samlede cykelstisystem, hvilke kan ses med gult og grønt på nedenstående kort.

 

De manglende forbindelser er alle langs større veje. På store dele af det øvrige vejnet er der ikke behov for cykelstier, da trafikmængderne og hastigheden ofte er lavere på de mindre lokale veje end på de større veje. 

 

Der er dog enkelte af de større veje, hvor cykelforholdene ikke er gode, men hvor det ikke er muligt at anlægge cykelstier pga. pladsmangel. Her kan andre virkemidler komme i spil for at sikre bedre forhold for cyklisterne. Det drejer sig bl.a. om 2-1 veje, hastighedsdæmpende tiltag, fællesstier og cykelbaner.

 
Kort fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum afsnit 44   

 

Cykelstinettet foreslås udbygget på følgende veje
Sted  Pris
Gammelsø Syd (fra Toldbodgade til Kanalvej)  5.400.000
Havnegade Syd (fra Buchwaldsgade til og med
Helsingborggade) 
12.700.000
J.B. Winsløvs Vej Øst (fra udkørslen ved Patienthotellet og     
op til krydset v. Sdr. Boulevard) 
1.100.000
Skibhusvej Nord (fra Ankersgade/Lyøgade til Ring 2) 
3.000.000
Gammelsø Nord (fra Kanalvej til Næsbyvej)
3.600.000
Eddavej  580.000
Heden - Falen og Fælledvej som samlet forløb 3.500.000
Risingvej - fra Kertemindestien til rundkørslen 4.700.000
Hunderupvej (ned til rundkørslen ved Læssøegade) 350.000 
Fjordsgade  1.850.000 
Stenløsevej (fra Vesterdalen til Brogårdsvej)  5.500.000
Cykelsti fra Stige til kommunegrænsen (til Klintebjerg) 5.100.000
       47.400.000

Læs mere i handlingsplanen

 

2019 projekter:

By- og Kulturudvalget har afsat 14,9 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2019 til følgende strækninger:

Tunnel under Åløkke Allé

By- og Kulturforvaltningen er i gang med at forlænge Langesøstien, så cyklister fremover kan cykle på stien fra Korup til havnen. På den strækning skal Langesøstien krydse Åløkke Allé. I det oprindelige projekt var det en forudsætning, at stien kunne køre under Åløkke Allé ved jernbanebroen, men dette vil give et uhensigtsmæssigt forløb for stien, idet der er store bindinger på pladsen omkring jernbanen. Med de ekstra midler vil tunnellen kunne blive etableret i en særskilt tunnel med gode forbindelser til Åløkke Allé og vil derfor samtidig kunne benyttes af skolebørn på Åløkkeskolen bosiddende på havnen.

Der er afsat 5,2 mio. kr. til etablering af tunnelen.
 

Cykelsti på Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej

Stadionvej er udpeget som en strækning, hvor der bør anlægges cykelsti, så børn kan cykle til og fra Odense Idrætspark. I 2018 er der målt 7.500 biler pr. døgn med en gennemsnitshastighed på 49 km/t. 

Derudover kobler strækningen Åløkkekvarteret og Bolbro tættere sammen og kan blive en vigtig forbindelse til Langesøstien. 

Cykelstiprojektet forventes at beløbe sig til i alt 8,7 mio. kr.

 

Kort fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum afsnit 44

 

Gartnerbyen 

I forbindelse med udviklingen af Gartnerbyen skal Odense Kommune etablere stier på de tilstødende kommunale arealer. Cykelstierne kobler Gartnerbyen til Langesøstien og Middelfartvej.  

Stiprojekterne er dermed med til at understøtte den bæredygtige by og passer ind i udviklingen af Langesøstiens forlængelse. Disse projekter skal anlægges i takt med områdets udvikling.
 

Samlet set vil koblingen af Gartnerbyen til Middelfartvej og Langesøstien koste 3 mio. kr. Med prioritering af 1 mio. kr. i 2019 vil der blive anlagt en tilslutning for cyklister fra Gartnerbyen til Middelfartvej. Forvaltningen anbefaler, at der næste år i forbindelse med prioritering af handlingsplanens 2020 midler afsættes de resterende 2 mio. kr. til koblingen af Gartnerbyen til Langesøstien.

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
64,7 mio. kr.  0,0 mio. kr.  14,9 mio. kr. 

 

 

Opdateret 12-11-2019

By- og Kulturforvaltningen