Spring til indhold

#44 Nye cykelstier

Flere skal cykle i Odense. Derfor skal vi have et sammenhængende net af cykelstier.

Odense kommune har over 560 km. cykelstier og et af verdens bedste cykelstinetværk. Der mangler dog enkelte forbindelser i det samlede cykelstisystem, hvilke kan ses med gult og grønt på nedenstående kort.

 

De manglende forbindelser er alle langs større veje. På store dele af det øvrige vejnet er der ikke behov for cykelstier, da trafikmængderne og hastigheden ofte er lavere på de mindre lokale veje end på de større veje. 

 

Der er dog enkelte af de større veje, hvor cykelforholdene ikke er gode, men hvor det ikke er muligt at anlægge cykelstier pga. pladsmangel. Her kan andre virkemidler komme i spil for at sikre bedre forhold for cyklisterne. Det drejer sig bl.a. om 2-1 veje, hastighedsdæmpende tiltag, fællesstier og cykelbaner.

 

Billede over nye cykelstier 
  

Cykelstinettet samt stibelysning foreslås udbygget efter følgende prioriterede rækkefølge:

Sted 

Pris 

Munkebjergvej (fra sti nord for Hestehaven til nyt erhvervsområde syd for Hestehaven) 2.700.000 
 Cykelbaner på Højstrupvej       2.500.000 
Gammelsø Syd (fra Toldbodgade til Kanalvej) 5.400.000 
Havnegade Syd (fra Buchwaldsgade til og med Helsingborggade) 12.700.000 
J.B. Winsløvs Vej Øst (fra udkørslen ved Patienthotellet og op til
krydset v. Sdr. Boulevard)
1.100.000 
Stibelysning: Sti ved Ørbækvej 268 170.000 
Stibelysning: Belysning hele døgnet i 24 eksisterende stitunneller 1.000.000 
Skibhusvej Nord (fra Ankersgade/Lyøgade til Elisevej) 3.000.000 
Gammelsø Nord (fra Kanalvej til Næsbyvej) 3.600.000 
Eddavej 580.000 
Heden - Falen og Fælledvej som samlet forløb 3.500.000
Risingvej – (ved Solsikkevej til rundkørslen) 2.350.000 
 Hunderupvej (ned til rundkørslen ved Læssøegade) 350.000  
 Elmegårdsvej til Egøgårdvej 900.000 
 Niels Bohrs Allé øst for Ring 3 2.500.000 
 Tunnel under Bogensevej 16.000.000 
 Cykelsti fra Stige til kommunegrænsen (til Klintebjerg i Nordfyns Kommune) 5.100.000 
 Stibelysning: Kertemindevej 900.000 
 Stibelysning: Avlskovvej 620.000 
 Ravnebjerggyden - cykelsti 21.000.000 
 Sum 85.970.000

 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Projekter i 2022

På prioriteringslisten under # 44 er cykelsti på Havnegade syd fra Buchwaldsgade til og med Helsingborggade, der har en samlet anlægspris på 12,7 mio. kr. Odense Kommune har opnået tilskud fra cykelpuljen til projektet. By- og Kulturudvalget har afsat 0,5 mio. kr. til at igangsætte en projektering af projektet. Der er tildelt 50% i tilskud til projekteringen på fra Vejdirektoratets cykelpulje. Derfor er den samlede sum til projekteringen 1,0 mio. kr.

 

Forarbejdet sikrer, at A. Enggaards byggeprojekt ved Havnegade koordineres bedst muligt med hensyn til vejprofil og terrænkoter. Finansieringen er udelukkende til projektering af projektet, og en realisering vil derfor forudsætte en senere prioritering.

Status, november 2021

I 2021 er der udført eller påbegyndt følgende cykelstiprojekter:

  • Cykelstier på Fjordsgade er påbegyndt i oktober 2021 og forventes færdiganlagt til marts 2022.
  • I foråret 2021 blev enkeltrettede cykelstier på Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej færdiganlagt. Imellem Thomas Overskous Vej og Rugårdsvej er der etableret cykelbaner i begge sider af vejen.

    Ud over nye cykelstier og cykelbaner, har VandCenter Syd i samme omgang etableret regnbede til at aflaste kloakken. For at få plads til cykelstierne er vejens udformning ændret. Det betyder, at nogle træer er blevet fældet. Der er imidlertid plantet nye træer andre steder langs vejen, herunder også på Stadionvej, syd for Middelfartvej. Antallet af parkeringspladser på Stadionvej er fastholdt.
     

Økonomi

 

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 12017-2022
109,9 mio. kr.  0,5 mio. kr.  24 mio. kr. 
 

By- og Kulturforvaltningen