Spring til indhold

#13 Lokale hastighedsbegrænsninger

Bilisterne skal køre langsommere, så trafikulykker kan forebygges. Odense Kommune sænker derfor hastigheden på udvalgte veje bl.a. ved hjælp af bump.

Der er en tæt sammenhæng mellem hvor hurtigt, der bliver kørt, og hvor alvorlig, en ulykke bliver. Odense Kommune er derfor i gang med at gennemgå de overordnede kommunale veje for at finde ud af, om den skiltede hastighed stemmer overens med vejens udformning og funktion. Målet er at forebygge trafikulykker og øge trafiksikkerheden.

 

I dette projekt er der fokus på overgangen fra landzoner til byzoner, da nogle trafikanter ikke sætter hastigheden ned, før de kører ind i byzonen.

 

Fremtidige projekter vil blive prioriteret ud fra: 

  • Hastighed, som udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Den vurderes på baggrund af trafiktællinger samt en trafikfaglig vurdering. 
  • Strækninger i nærheden af børne- og ældreinstitutioner, herunder idræts-/fritidsforeninger.

Som udgangspunkt arbejdes der fremadrettet ud fra følgende prioritering:

 
  Strækning Pris
1 Roesskovsvej mellem
Middelfartvej og Kløvermosevej
800.000
2 Allesø - Beldringevej 650.000
3 Østeragervej
(inkl. Sanderumgårdsvej) i Davinde
1.200.000
4 Allerup - Knullen
400.000
5 Kirkevej i Fangel 950.000

 
Total 4.000.000

 

 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019 

Projektet har fokus på reduktion af hastighederne i overgangen fra land til by, og dermed på at øge trafiksikkerheden. By- og Kulturudvalget afsatte 1,1 mio. kr. til hastighedsdæmpning på Åsumvej, da trafiktællinger viste, at hastigheden på strækningen er for høj i forhold til den tilladte hastighed. Den skiltede hastighed er sat ned til 50 km/t, og der er etableret cykelbaner.

 

Projektet er anlagt i oktober 2019. Projektet vil blive evalueret i 2020 for at finde ud af, om den ønskede effekt er nået.

 

Da projektet på Åsumvej blev billigere end forventet, har forvaltningen arbejdet videre med to af de øvrige projekter på #13 Lokale hastighedsbegrænsninger: Lettebækvej og Sanderumvej (vest for Falen). Begge steder bliver der ultimo 2019 etableret bump og reduceret hastighed til 40 km/t.

 

 

Økonomi

 

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
8,1 mio. kr.
0 mio. kr. 3,35 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen