Spring til indhold

#35 Hastighedszoner i boligområder

Hastigheden skal ned i boligområderne, så trygheden og sikkerheden forbedres. Derudover skal gang og cykel være det naturlige valg på korte ture.

I de kommende år vil biltrafikken stige på de fleste trafikveje i Odense, og det kan betyde, at flere bilister vælger at benytte boligvejene i stedet. Det er derfor nødvendigt med fortsat fokus på at undgå smutvejskørsel på boligvejene ved hjælp af trafiksanering.

 

Det medfører bedre trafiksikkerhed i lokalområderne og vil få flere til at vælge gang og cykel på de korte ture. 

 

I Odense Kommune bliver der arbejdet med hastighedszoner i boligområder ud fra følgende kriterier: 

 • Hastighed udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem, som vurderes på baggrund af trafiktællinger og en trafikfaglig vurdering. 
 • Antal køretøjer overstiger det forventelige niveau (beboere, ærindekørsel m.m.). 
 • Mindst 100 meter lige vejstrækning.

I prioriteringen af hastighedszoner prioriteres veje med flest køretøjer og størst hastighed. Der er ingen garanti for etablering af hastighedszoner, selv om området ligger inden for kriterierne ift. hastighed og antal køretøjer.

 

Prioriteringen vil tage udgangspunkt i:  

 • Prioritering af ”indfaldsveje”/fordelingsveje til boligområder  
 • Prioritering af veje, der forbinder trafikveje/eller indgår i et samlet vejnet, der forbinder trafikveje
 • Prioritering af strækninger, hvor der er hastighedsrelaterede uheld 
 • Vejens beskaffenhed (fx vejbredde, eksisterende hastighedsdæmpende tiltag, fortov og cykelsti) 
 • Strækninger i nærheden af børne- og ældreinstitutioner, herunder idræts-/fritidsforeninger  
 • Sammentænkes med andet anlægsarbejde (fx ledningsflytning og nyt slidslag).
Hastighedszoner i Odense 

 

I arbejdet med etablering af hastighedszoner har Odense Kommune foretaget en inddeling af byen i områder, da hastighedszonerne vil blive etableret område for område. Når der afsættes midler til projektet, arbejdes der som udgangspunkt med område/zone J (3.000.000 kr.) og X (6.900.000 kr.).

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

Forvaltningen er nu nået til område X (se kort ovenfor). Gennemførelse af trafiksaneringer i hele område X vil koste 6,9 mio. kr. Der er i 2021 afsat 0,8 mio. kr. til at påbegynde arbejdet med trafiksaneringer i område X. Derfor ender den resterende anlægspris for område X på 6,1 mio. kr.

Projektet involverer Bergendals Allé samt Ellekærsvej. På Bergendals Allé er projektet delt i 2 – vest for Bergendals Allé og øst for Bergendals Allé.

 • Vest for Bergendals Allé placeres bump ud for eksisterende bøgehæk.
 • Øst for Bergendals Allé etableres der LAR-bede og bump. LAR-bede anlægges og betales af VandCenter Syd.
 • Projektet er sendt til myndighedsgodkendelse ved Fyns Politi og ventes udført i slutningen af 2021 eller foråret 2022.
 • Ellekærsvej er sat i bero på grund af vaccinationscenteret på Athenevænget.

Økonomi

 

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2022

Afsat i alt fra 2017-2022

10,2 mio. kr.  0 mio. kr. 4,1 mio. kr.

 

By- og Kulturforvaltningen