Spring til indhold

#35 Hastighedszoner i boligområder

Hastigheden skal ned i boligområderne, så trygheden og sikkerheden forbedres. Derudover skal gang og cykel være det naturlige valg på korte ture.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Trafik og Mobilitet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Trafiksikkerhed

I de kommende år vil biltrafikken stige på de fleste trafikveje i Odense, og det kan betyde, at flere bilister vælger at benytte boligvejene i stedet. Det er derfor nødvendigt med fortsat fokus på at undgå smutvejskørsel på boligvejene ved hjælp af trafiksanering.

 

Det medfører bedre trafiksikkerhed i lokalområderne og vil få flere til at vælge gang og cykel på de korte ture. 

 

I Odense Kommune bliver der arbejdet med hastighedszoner i boligområder ud fra følgende kriterier: 

  • Hastighed udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem, som vurderes på baggrund af trafiktællinger samt en trafikfaglig vurdering. 
  • Antal køretøjer overstiger det forventelige niveau (beboere, ærindekørsel m.m.). 
  • Mindst 100 meter lige vejstrækning.

I prioriteringen af hastighedszoner prioriteres veje med flest køretøjer og størst hastighed.

 

Der er derfor ingen garanti for etablering af hastighedszoner, selv om området ligger inden for kriterierne ift. hastighed og antal køretøjer.

Prioriteringen vil tage udgangspunkt i:  

  • Prioritering af ”indfaldsveje”/fordelingsveje til boligområder  
  • Prioritering af veje, der forbinder trafikveje/eller indgår i et samlet vejnet, der forbinder trafikveje
  • Prioritering af strækninger, hvor der er hastighedsrelaterede uheld 
  • Vejens beskaffenhed (fx vejbredde, eksisterende hastighedsdæmpende tiltag, fortov og cykelsti) 
  • Strækninger i nærheden af børne- og ældreinstitutioner, herunder idræts-/fritidsforeninger  
  • Sammentænkes med andet anlægsarbejde (fx ledningsflytning og nyt slidslag).

Kort fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum afsnit 35

 

I arbejdet med etablering af hastighedszoner har Odense Kommune foretaget en inddeling af byen i områder, da hastighedszonerne vil blive etableret område for område. Når der afsættes midler til projektet, arbejdes der som udgangspunkt med område/zone J og X. 

 

Sted Pris
Område J  3.000.000
Område X  6.900.000
Sum 9.900.000

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019

I de kommende år vil biltrafikken stige på de fleste trafikveje i Odense. Det kan betyde, at flere bilister vælger at benytte boligvejene i stedet. Det er derfor nødvendigt med fortsat fokus på at undgå smutvejskørsel på boligvejene ved hjælp af trafiksanering, så hastighederne i boligområderne reduceres. Det vil øge trafiksikkerheden i lokalområderne og vil få flere til at vælge gang og cykel på de korte ture. Desuden kan hastighedszonerne også skabe grønne byrum i form af f.eks. plantebede og træer, som understøtter målsætningen om Odense som Danmarks Grønneste Storby.

By- og Kulturudvalget har afsat 3,3 mio. kr. til at etablere hastighedsdæmpende tiltag i område J. Gennemførelse af trafiksaneringer i område J vil koste 2,5 mio. kr., hvis der udelukkende vælges en løsning med bump, skiltning og indsnævringer uden grønne tiltag. By- og Kulturudvalget har valgt at tilføre yderligere midler, så der i sammenhæng med bump kan etableres grønne tiltag (plantebede og træer) på udvalgte veje i området.

På kortet nedenfor ses hvilke veje i Område J, hvorpå der vil blive etableret hastighedsdæmpende tiltag:


 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019     Afsat i 2020 
12,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  3,3 mio. kr.

 

 

By- og Kulturforvaltningen