Spring til indhold

#35 Hastighedszoner i boligområder

Hastigheden skal ned i boligområderne, så trygheden og sikkerheden forbedres. Derudover skal gang og cykel være det naturlige valg på korte ture.

I de kommende år vil biltrafikken stige på de fleste trafikveje i Odense, og det kan betyde, at flere bilister vælger at benytte boligvejene i stedet. Det er derfor nødvendigt med fortsat fokus på at undgå smutvejskørsel på boligvejene ved hjælp af trafiksanering.

 

Det medfører bedre trafiksikkerhed i lokalområderne og vil få flere til at vælge gang og cykel på de korte ture. 

 

I Odense Kommune bliver der arbejdet med hastighedszoner i boligområder ud fra følgende kriterier: 

  • Hastighed udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem, som vurderes på baggrund af trafiktællinger og en trafikfaglig vurdering. 
  • Antal køretøjer overstiger det forventelige niveau (beboere, ærindekørsel m.m.). 
  • Mindst 100 meter lige vejstrækning.

I prioriteringen af hastighedszoner prioriteres veje med flest køretøjer og størst hastighed. Der er ingen garanti for etablering af hastighedszoner, selv om området ligger inden for kriterierne ift. hastighed og antal køretøjer.

 

Prioriteringen vil tage udgangspunkt i:  

  • Prioritering af ”indfaldsveje”/fordelingsveje til boligområder  
  • Prioritering af veje, der forbinder trafikveje/eller indgår i et samlet vejnet, der forbinder trafikveje
  • Prioritering af strækninger, hvor der er hastighedsrelaterede uheld 
  • Vejens beskaffenhed (fx vejbredde, eksisterende hastighedsdæmpende tiltag, fortov og cykelsti) 
  • Strækninger i nærheden af børne- og ældreinstitutioner, herunder idræts-/fritidsforeninger  
  • Sammentænkes med andet anlægsarbejde (fx ledningsflytning og nyt slidslag).
Hastighedszoner i Odense 

 

I arbejdet med etablering af hastighedszoner har Odense Kommune foretaget en inddeling af byen i områder, da hastighedszonerne vil blive etableret område for område. Når der afsættes midler til projektet, arbejdes der som udgangspunkt med område/zone J (3.000.000 kr.) og X (6.900.000 kr.).

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, december 2020

I 2020 var der afsat 3,3 mio. kr. til trafiksaneringer af udvalgte boligveje i område J. Der har været fokus på at supplere bump, skiltning og indsnævringer med grønne tiltag (plantebede og træer) på udvalgte veje i området. Størstedelen af projektet er færdigt. Der er i 2020 etableret hastighedsbegrænsninger på Juvelvej, Rubinvej, Lucernevej og en mindre strækning af Solgårdsvej.

 

Spangsvej er der endnu ikke etableret hastighedsbegrænsninger på, da der med Bynet 2021 ikke længere vil køre busser på Spangsvej. Derfor giver det bedst mening at vente med at trafiksanere Spangsvej til, når der ikke længere kører busser på strækningen. Det samme gælder Tarupvej, hvis fremtidige funktion og eventuelt behov for yderligere hastighedsdæmpning vil blive vurderet, når letbanen er i drift.

Forvaltningen er nu nået til område X (se kort ovenfor). Gennemførelse af trafiksaneringer i hele område X vil koste 6,9 mio. kr. Der er i 2021 afsat 0,8 mio. kr. til at påbegynde arbejdet med trafiksaneringer i område X.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2017-2018

Afsat i 2019

Afsat i 2020

Afsat i 2021

12,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  3,3 mio. kr. 0,8 mio. kr.

 

 

By- og Kulturforvaltningen