Spring til indhold

#31 Bedre signalregulering

Afviklingen af trafikken og sikkerheden i Odenses lyskryds skal være bedre. Odense Kommune optimerer derfor de signalregulerede kryds.

Der er 220 lyskryds (signalregulerede kryds) i Odense Kommune. Krydsene har stor indflydelse på især trafikafviklingen, men også trafiksikkerheden kan forbedres via et signalreguleret kryds. Det er dog langt fra alle ulykkessituationer, som kan forebygges via et signalreguleret kryds. 

Skal lyskrydsene fungerer optimalt, skal de løbende optimeres, og de skal alle være trafikstyrede. Trafikstyrede signaler betyder ikke nødvendigvis, at den enkelte bilist oplever grønne bølger. Etablerer man grønne bølger, vil man opleve mere spildtid, som generer trafikken fra sidevejene og den modkørende trafik. 

Se evt. filmen Sådan fungerer grønne bølger

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, december 2020

Der er i 2018 etableret signal i krydset J.B. Winsløws Vej og Falen, som både forbedrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden ind og ud ad J.B. Winsløws Vej. 

I 2018 blev krydset ved Assensvej/Hvidkærvej desuden ombygget og udvidet for at sikre bedre trafikafvikling til erhvervsområdet. Herudover er der etableret signalregulering i krydset ved Stubhøjvej/Svendborgvej. 

For at forbedre fremkommeligheden for biler er der ved at blive etableret ”smart intersections” på dele af udvalgte strækninger (Toldbodgade, Assensvej). Det er en nyere og mere intelligent måde at fordele grønttiderne mellem retninger, så alle kommer hurtigere igennem. Samtidig giver det mulighed for, at forvaltningen kan styre mængden af grøntid inden for bestemte rammer. 

Derudover er der lavet en opdatering og samordning af flere signalanlæg på Kertemindevej for at skabe en bedre fremkommelighed på strækningerne og til en bedre trafikafvikling i byen.

I 2020 er der blevet ændret på svingbaner i krydset Munkebjergvej/Munkerisvej.

 

Kryds til kommende prioriteringer

 

Odense Kommune har udpeget følgende kryds, hvor der ønskes etableret signalregulering for at sikre bedre trafikafvikling. Projekterne er pt. ikke prioriteret økonomisk, og tidshorisonten for etablering af disse kendes derfor ikke:

  • Munkebjergvej/Drejebænken (18.000.000 kr.)
  • Toldbodgade/Finlandsgade/Lerchesgade (4.000.000 kr.)
  • Middelfartsvej/Stegstedvej (4.500.000 kr.) 
  • Palnatokesvej/Christiansgade (2.500.000 kr.)
  • Assensvej/Højmevej (3.500.000 kr.)

Krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej er ligeledes udpeget, men er af trafiksikkerhedsmæssige årsager inkluderet i projektet #36 Færre uheldsbelastede steder.

Projekter i 2021

Byudviklingen er i fuld gang i Odense Syd i området omkring Munkebjergvej og Drejebænken. Trafikken vil stige markant, når OUH og Sund flytter ud i området, og erhvervsområdet står fuldt udbygget.

Krydset Munkebjergvej og Drejebænken bliver i fremtiden et af Odenses vigtigste trafikale knudepunkter for biler og tung trafik. Derfor er der behov for at øge kapaciteten i krydset, så der sikres en tilfredsstillende trafikafvikling, og så kødannelse ned på motorvejen undgås. Signalanlægget er allerede optimeret mest muligt, så der er behov for en fysisk udvidelse af det eksisterende vejanlæg.

Samlet vurderer forvaltningen, at projektet vil koste 18 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse. Projektet var med som budgetønske, men der blev ikke afsat midler fra dette års budgetforlig til projektet. Der vil inden længe opstå kapacitetsproblemer i krydset, og der er derfor blevet afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til projektering af det samlede projekt, så projektet er klar til anlæg, så snart der findes midler til hele projektet.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2017-2018

Afsat  2019-2020

Afsat i 2021

33,9 mio. kr.  1,4 mio. kr.  0,0 mio. kr.  1,0 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen